Kars’ta cirit sezonu baþladý
Kars’ta cirit sezonu baþladý
19:17:00 2017-11-07

 Kars’ta cirit sezonu baþladý

KAFKAS HABER AJANSI

Ata sporun ciritin yaygýn olarak oynandýðý Selim ilçesinin köylerinde cirit mevsimi açýldý. Ýlçeye baðlý Laloðlu köyünde bir araya gelen cirit tutkunlarý kendi aralarýnda oynadýklarý kara düzen ciritle izleyenlere heyecanlý dakikalar yaþattýlar.

Cirit sezonunun açýlýþý Laloðlu köyünde yapýldý. Kekeç, Aþaðý Sallýpýnar ve Laloðlu köyü gençleri yaz mevsimi boyunca tarla iþleri nedeniyle uzak kaldýklarý cirite havalarýn soðumaya baþlamasýyla “Merhaba” dedi. Cirit sahasý olarak kullandýklarý tarlada start verilen ciriti izlemeye gelenlerde vardý. Az sayýda da olsa cirit meraklýlarýnýn heyecanla izledikleri müsabakada 45’er dakikalýk 2 bölüm halinde yapýldý. Kara düzen olmadýðý için puansýz yapýlan karþýlaþmada sahne alan 8 at ve binicisi ustalýklarýný ortaya koydular. Bir yandan da atlara antrenman niteliðindeki bu ilk karþýlaþmada sahaya yeni sürülen atlarýn da tanýtýmý yapýldý. Biniciler atlarýn performansýný gösterme imkaný da bulmuþ oldu.

Cirit tutkunu gençlerin en büyük istekleri ise kulüplerine destek verilmesi. Devlet büyüklerinden kulüplere ve atlara destek verilerek ata sporu ciritin daha da yaygýn hale getirilmesini saðlamalarýný isteyen gençler, bir at bakýmýnýn yýllýk 3-5 TL’yi bulan masrafa yol açtýðýný ifade ettiler. Kendilerindeki cirit ve at tutkusu nedeniyle kursaklarýndan kýsýp bu sporu ayakta tuttuklarýný da anlatan gençler, ciritsiz asla yaþayamayacaklarýný da sözlerine eklediler.

Laloðlu Köyü eski muhtarý Yusuf Gülcemal, eski zamanlarda oynanan cirit müsabakalarýný anlatýrken adeta o günlere geri döndü. Þimdilerde kulüp ve at sayýsý bakýmýndan az sayýda kalan cirit tutkunlarýnýn ata sporunun unutulmamasý ve gelecek nesillere aktarýlmasý için büyük zorluklar çektiklerini söyledi. Gülcemal eskiden köylerinde cirit olduðu zaman yaklaþýk 1000 kiþinin toplandýðýný, adeta bayram havasýnda cirit müsabakalarýnýn yapýldýðýný ifade etti. Köylülerin de evlerine gelen misafirlerini aðýrlamak için inek ve koyun kestiklerini sporla birlikte köyler arasýndaki birlik ve beraberlik, dayanýþma ve kaynaþma kültürünün de yaþatýldýðýný anlattý. Bu günlerde ise az sayýda köyde at tutkusu olan gençler tarafýndan cirit sporunun ayakta tutulduðunu da kaydeden Gülcemal devlet yetkililerinin, hükümetin bu spora sahip çýkmasý ve destek vermesi gerektiðini ifade etti.

Gülcemal, “Eskiden güzel atlarýmýz vardý, heves vardý. Bir at geldiðinde 100 adam onun peþine gidiyordu. Þimdi ise arabalar çoðaldýðý için ata binenin üstüne gülüyorlar. Oysa bu ciritin, at yarýþlarýnýn ve güreþlerin yaygýnlaþtýrýlmasý gerek. Köylerde kaynaþma daha da artýyordu. Ýnsanlar artýk ata heves etmiyorlar. Bizim köyde at var ama ne yarýþ atýdýr ne de cirit atýdýr. Aileler göç edince çocuklarý da gidiyor ve gençler ister istemez büyük kentlerde mücadele ediyorlar.” dedi.

Kars Kafkas Atlý Cirit ve Spor Kulübü Baþkaný Selçuk Baþkaya, “Bizim de cirit sezonumuz baþladý. Þu anda da kara düzen cirit oynuyoruz ve ayný zamanda da atlarýmýza antrenman yaptýrmýþ oluyoruz. Biz ciritsiz yapamayýz. Ciritsiz duramayýz. Destek olmadýðý için at sayýda da ister istemez azalýyor. Bizde elimizden geldiði kadarýný yapýyoruz. At beslemenin aþýrý derecede masrafý oluyor. Atýn bakýmý, arpasý, yemi ve yeri hepsi ayrý ayrý masraf. Uzak köylere kamyonla götürmemiz gerekirken biz yürüyerek gelmek zorunda kalýyoruz. Bu köye de 20 kilometre atlarý yürüterek getirdik. Bize destek verilirse Kars’ý en iyi þekilde temsil edeceðiz. “ diye konuþtu.

Aþaðý Sallýpýnar Köyü ciritçilerinden Hakan Savanlý, “Bu bize atadan dededen kalma bir spor. Ata bindiðin zaman bütün stres ve sýkýntýný atýyorsun. Bu bambaþka bir duygu. At sevgisi bizde doyumsuzdur at da bu duyguyu hissediyor. Zaten atla insanýn fikri bir olmadý mý oynayamaz. Binicisiyle uyum saðlamasý gerek. Bize evladýmýz neyse atýmýz da öyle. Deðiþen bir yok. Ona da ayný ilgi ve þefkati gösteriyoruz. Her gün bakýmýný yapýyoruz. Arpasýný veririz, týmarýný yaparýz, altýný temizleriz. Nerede bir cirit müsabakasý duysak hemen gideriz. Ben þu anda köyden buraya 7-8 kilometre atla birlikte geldim. Oðlum Erencan’a da öðretiyorum. Bu da birkaç yýl içinde cirit atmaya baþladý.” þeklinde konuþtu.

Kekeç köyünden Çaðlar Özbaþ da ata sporu ciritin ilerlemesi için devlet büyüklerinin desteðinin lazým olduðunu vurgulayarak, “Atlarýn iyi olmasý lazým, sahamýz da yok. Gördüðünüz gibi tarlada cirit oynamaya çalýþýyoruz. Biz ata sporuna sahip çýkýyoruz yaþatmaya çalýþýyoruz. Devle büyüklerinin de bize sahip çýkýp bu sporu yaþatmamýza yardýmcý olmalarýný istiyoruz.” dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  269  kere okundu