Baþarýya Ödül
Baþarýya Ödül
21:01:00 2017-11-10

 Baþarýya Ödül

Ergun KULA / Denbosch (KHA)

Hollanda’daki baþarýlý Türk þirketlerinden Edelstaal Group, ekonomik krize raðmen bu yýl da ciro artýþý gerçekleþtirdi.

2016 yýlýnda da büyümesini  sürdüren þirket, 2017 de satýþ grafiðini ve müþteri temsilci sayýsýný arttýrmasýný sürdürdü.

 Ürettiði Simtronic ve SWS marka ömür boyu garantili tencereleri Hollanda’nýn yaný sýra Almanya, Belçika, Ýngiltere, Avusturya, Norveç, Danimarka, Ýtalya ve Fransa’da da pazarlayan Edelstaal Group, satýþlarýný ikiye katlayan  Hollanda ‘daki müþteri temsilcileri ve satýþ  menajerlerini plaketle ödüllendirdi.

Sertifa alanlarýn yaný sýra 2017 yýlýnda en çok satýþ yapan Menejer  Sebahat Akdenize, ödül olarak  10 cumhuriyet altýný hediye edildi.

Firmanýn Den Bosch kentindeki genel merkezinde düzenlenen toplantýda  konuþma yapan Edelstaal Group Yöneticileri Ertan Torunoðullarý, Hasan Seçilmiþ ve Reyhan Öztürk  “Satýþlarýmýz süren krize raðmen geçtiðimiz yýlýn çok çok  üzerine çýktý. Bu baþarýda siz temsilci ve menejerlerimizin rolü ve katkýlarý çok büyük. Firma olarak baþarýlý çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Baþta Hollanda ve Türkiye olmak üzere 16 ülkede faaliyetlerimiz ve çalýþmalarýmýz sürüyor.  Bu baþarýyý siz çalýþma arkadaþlarýmýzla birlikte ulaþtýk. Sizlerle birlikte 2018 yýlýnda hep beraber  yeni baþarýlara imza atacaðýz” diye konuþtular.

 Ertan Torunoðullarý, Ýtalya ve Belçika’da üretilen tencerelerin “Avrupa’da tencerelerin Rolex’i” olarak tanýndýðýný ifade ederek, müþteri memnuniyetinin sorumluluklarýný daha da arttýrdýðýna vurgu yaptý. Torunoðullarý, Avrupada  þu an 1500 olan müþteri temsilcisi sayýsýnýn önümüzdeki yýllarda  2000’in üzerine çýkarýlmasýnýn hedeflendiðini anlattý.

Edelstaal Group’un 2018 de de Türkiyede  baþta turizm olmak üzere  bazý yeni çalýþmalar yapacaklarýný  hatýrlatan Ertan Torunoðullarý, önümüzdeki yýl Avrupa’da yeni pazarlara gireceklerini ve baþarýlý müþteri temsilcilerinin  deðiþik sürprizlerle  ödüllendirileceklerini kaydetti.

Torunoðullarý, “Sizlerin de bildiði gibi, 30 yýlý  aþan bir süredir baþta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ürünlerimizi pazarlýyoruz. Pazardaki payýmýz her geçen gün artmaktadýr. 30 yýlda hedeflediðimiz yere geldik. Bu baþarýmýzý gelecek yýl en güzel bir biçimde  siz degerli çalýþma arkadaþlarýmýzla birlikte  görkemli bir þekilde kutlayacaðýz” dedi.

Edelstaal Group genel merkezinde düzenlenen toplantýya katýlan menajerler  ve satýþ temsilcileri  Esma Öztürk,  Züleyha Yýldýz, Emire Kaygýsýz,  Meryem Uyuþmaz,  Gülten Açýkel, Arzu Polat, Sevda Sýr, Zeynep Öz,  Sebahat Özkan, Leyla Karaca Þahan ve  Sebahat Akdeniz, baþarýlý bir çalýþma yýlý geçirdiklerini, yakaladýklarý bu baþarýda ekip ruhunun çok önemli olduðunu ve  sattýklarý ürüne  müþteri nezdinde olan güvenin de bu baþarýda  önemli bir rol oynadýðýnýn altýný çizdiler. Þirkete ve þirket yöneticilerine ve þirket müþterilerinede kendilerine verdikleri destek için teþekkür ettiklerini belirten, temsilciler yeni dönemde de yeni rekorlar kýrmak istediklerini belirttiler.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

Kaynak: KHA Bu haber  1501  kere okundu