Kars’ta 7 hýrsýzlýk olayý aydýnlatýldý
Kars’ta 7 hýrsýzlýk olayý aydýnlatýldý
21:11:00 2017-11-10

 Kars’ta 7 hýrsýzlýk olayý aydýnlatýldý

Kars’ta Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliðinin titiz çalýþmasý sonucu 7 ayrý hýrsýzlýk olayý aydýnlatýldý.

Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliði görevlilerince il merkezinde bulunan muhtelif adreslerde 01-08 Kasým 2017 tarihleri arasýnda meydana gelen Evden - Ýþyerinden ve Kurumdan Hýrsýzlýk olaylarýnýn aydýnlatýlmasýna yönelik yapýlan çalýþmalar sonuç verdi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlar neticesinde 7 ayrý hýrsýzlýk olayý aydýnlatýldý, bu olaylar ile ilgili toplam 10 þüpheli þahýs yakalanarak gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þüpheliler Asayiþ Þube Müdürlüðü’ndeki iþlemlerinin ardýndan adli mercilere sevk edildi. Olaylarla ilgili tahkikatlar devam ediyor.

Emniyetten yapýlan açýklamada, “Halkýmýzýn güven ve huzur ortamýný yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarýndan taviz vermeksizin geçmiþte olduðu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir.” denildi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  441  kere okundu