Atatürk
Atatürk
21:26:00 2017-11-10

 Atatürk

AR-GE /Yazar Bora Ýzkübarlas’ýn “Atatürk” yazýsý:

10 Kasým 1938 sabahý 09:05'te hayata gözlerini yuman Atatürk,

Arkasýnda gözü yaþlý milyonlar býrakmýþtý

Akasýndan Aðlayan Milyonlar Sanki 79 yýl sonrasýný Görmüþçesine Aðlamýþ

Görmüþçesine  Feryat Figan Etmiþ Tüm Ülke Yasa Boðulmuþ

Ulu Önder Atatürk ;

 Sanki Bu Olacaklarý Görmüþçesine ,Bilmiþçesine

Gözü Yaþlý Milyonlarýna Þöyle seslenmiþ Benim Yolumdan Giderseniz.

 Benim Fikirlerimi Yaþatýrsanýz.

Her  biriniz  Bir Atatürk’sünüz

Benim Fikrilerim Yaþadýðý Sürece Ben Ölmüþ Saymayýn demiþçesine

Bize Birçok Eser býrakmýþ ve demiþ

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar baðýmsýz ve özgür yaþamak Yaþatmak Sizin Elinizde demiþ

Ve Türk Gençliðine,Gençliðe Hitabesini Býrakmýþ

Veee   Demiþ ki ; Bu Hitabede BEN SÝZDEN BÝR SÖZ istiyorum.

Birinci Vazifen,

Türk Ýstikbalini

Türk Cumhuriyetini,

Ýlelebet,muhafaza ve müdafaa edeceðine dair söz istiyorum demiþ

Ve bize Bunun gibi yüzlerce Kendimize Gelecek Hafýzlarýmýzý

Yoklarcasýna mesajlar býrakmýþ

Ve demiþ ki ; Mevcudiyetinin,ve Ýstikbalinin Yegane Temeli Sana verilen Vazifeyi

yerine Getirmek olacaktýr.

Ahval ve þerait içinde dahi olsan,Vazifen; Türk Ýstikbal ve Cumhuriyetini kurtarmaktýr.

Muhtaç Olduðun kudret ,damarlarýndaki asil kanda mevcuttur. demiþ

EYY ULU ÖNDER ATATÜRK ;

Kurmuþ olduðun demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan

Türkiye Cumhuriyeti'ni ebediyete kadar yaþatacaðýmýzý, ilke ve devrimlerinin yýlmaz koruyucularý olacaðýmýzý bir kez daha ifade eder,

ülkemizi hak ettiði çaðdaþ seviyeye getireceðimize manevi huzurunda söz veririz.

Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çýkacaðýmýza söz verirken

bir 10 Kasým'ý daha seni yâd ederek anýyoruz.

Seni çok Seviyor ve çok özlüyoruz

Bizler yediden yetmiþe, söz veriyoruz

Ata'm izinden gitmeye.

Fikirlerini daha iyi anlamalý,

Kurduðun cumhuriyetin deðerini bilip,

Her zaman en yükseðe, ileriye taþýmaya Söz veriyoruz

Her 10 Kasým'da olduðu gibi bu 10 Kasým'da da Atatürk'e olan baðlýlýðýmýzý ve sevgimizi ortak düþünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor,

Büyük önderimizi özlemle anýyoruz.

BÝZ BUNU HEP YAPACAÐIZ

Büyük Fikirler; Doðar Büyür ve yaþamaya devam eder 1881 - 2017     

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  2149  kere okundu