Garip Ebiri’nin 10 Kasým Mesajý
Garip Ebiri’nin 10 Kasým Mesajý
21:38:00 2017-11-10

 Garip Ebiri’nin 10 Kasým Mesajý

AK Parti Kars Milletvekili Aday Adayý Karslý Ýþadamý Garip Ebiri’nin 10 Kasým Mesajý

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve mimarý, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 79’uncu yýldönümünde minnet, saygý ve rahmetle anýyoruz.

Tüm olumsuz þartlar ve yokluklara raðmen baðýmsýz yaþama arzusundan vazgeçmeyen aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde Ýstiklal Mücadelesini baþlatarak emperyalist devletlere karþý büyük bir zafer kazanmýþtýr.

10 Kasým, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma deðil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliþtirip koruyarak geleceðe taþýma azmimizi tazelediðimiz gündür. Türkiye Cumhuriyeti; sanayisi, ekonomisi, gençliði, üniversiteleri, þehirleri ve yapýlan bilimsel çalýþmalar ile muasýr medeniyet seviyesinin üstüne çýkma konusundaki hedefine doðru emin adýmlarla ilerlemektedir. Bu ilerleyiþ Türk Milleti ve dostlarýmýz için gurur kaynaðý, milletimizin birlik ve beraberliðini istemeyen hainler için de korku ve endiþe kaynaðý olmaktadýr. Atatürk’ün mirasý Türkiye Cumhuriyeti, çaðdaþ dünyada hak ettiði yere elbette yükselecektir.

Türk Milleti, devletine baðlýlýðýný tek yürek olarak dile getirmektedir. Ýçinde bulunduðumuz dönemde milletimizin birliðine, ülkemizin bütünlüðüne yönelik saldýrýlar karþýsýnda demokrasiye sahip çýktýðýný bir kez daha gösteren büyük milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetini ilelebet yaþatacaðýný dünyaya ilan etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin birliðine, dirliðine ve bütünlüðüne kasteden hainler þunu çok iyi bilmelidirler ki; bu anlayýþ sahipleri ne yaparsa yapsýn, karþýlarýnda “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” düþüncesini özümsemiþ milletimizin, birlik-beraberlik içerisindeki dik duruþunu bulacaklardýr.

Bu düþüncelerle; büyük önder Atatürk ve silah arkadaþlarý ile vatanýmýz uðruna fedakarca þehit ve gazi olan tüm kahramanlarýmýzý rahmet, minnet ve þükranla yad ediyorum.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  298  kere okundu