Yasin Koç’un 10 Kasým Mesajý
Yasin Koç’un 10 Kasým Mesajý
21:54:00 2017-11-10

 Yasin Koç’un 10 Kasým Mesajý

Karslý Ýþadamý Yasin Koç’un 10 Kasým Mesajý

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, baðýmsýzlýðýmýzýn mimarý, büyük komutan, büyük devlet adamý, ilke ve inkýlaplarýyla uygarlýk yolundaki en büyük rehberimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ediþinin 79. yýldönümünde, O’nu minnet ve þükranla anýyoruz.

Gazi Mustafa Kemal’in Ýstiklal Savaþý’nýn ardýndan kurduðu ve genç nesillere emanet ettiði Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin büyüklüðünü yansýtan eþsiz bir eserdir. Bugün bizlere düþen görev atalarýmýzýn yadigârý aziz vatanýmýz üzerinde sonsuza kadar baðýmsýz yaþayabilmek için sürekli yenilikleri aramak, milletimizin sahip olduðu imkânlarý güçlendirmeye çalýþmak olmalýdýr. Bu doðrultuda dün olduðu gibi bugün de, Türkiye’mizi birlik ve beraberlik içinde daima çaðdaþ medeniyetler seviyesinin üzerine çýkarmanýn gayreti içerisinde olacaðýz. Ne mutlu ki, onun genç nesillere emanet ettiði ve ‘en büyük eserim’ dediði Türkiye Cumhuriyeti, kuruluþ idealine uygun olarak özgür ve müreffeh dünyanýn güçlü bir ülkesi, medeni milletler camiasýnýn saygýn bir üyesi haline gelmiþtir. Gelecek nesillerimizin de ayný bilinç ve inançla, bayraðý bizden devralacaklarýna, cumhuriyetimizi çok daha müreffeh bir devlet haline getireceklerine inancým tamdýr. Bu duygu ve düþüncelerle, yurdumuzun kurtarýcýsý, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnet ve þükranla anýyorum.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  265  kere okundu