Mustafa Kemal Atatürk Anýldý
Mustafa Kemal Atatürk Anýldý
22:07:00 2017-11-10

 Mustafa Kemal Atatürk Anýldý

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün ölümünün 79. yýlý münasebetiyle Iðdýr´da anma Törenleri düzenlendi.

Ýlk tören Belediye önündeki Atatürk anýtýna Iðdýr  Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutaný P. Albay Taner Güneþ belediye baþkaný Murat Yikit  ‘in çelenkleri konulmasýyla baþladý. Saat 9´ u 5 geçe 2 dakika çalan siren sesleriyle Þanlý Bayraðýmýz yarýya indirildi.Ýstiklal marþý söylendi.Atatürk anýtý yanýndaki Meþaleler.

Daha sonra Kültür Merkezi Salonunda Atatürk’ ü anma programýna devam edildi. Anma programýna Iðdýr valisi Enver Ünlü, vali yardýmcýlarý, Kurum ve Kuruluþlarýn Müdürleri ile Askeri erkan katýldý.

Program sonunda programý hazýrlayanlara teþekkür eden ve Atatürk haftasý nedeniyle düzenlenen þiir ,kompozisyon,resim yarýþmasýnda dereceye girenlere ödüllerini veren Iðdýr Valisi Enver Ünlü ,”Bu güzel anlamlý günü öðrencilerimiz þiir ve oratoryo ile dile getirdiler. Cumhuriyet Atatürk’ün bize emanetidir. Cumhuriyete Atatürk’ün kurduðu egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir dediði cumhuriyete demokrasiye milli iradeye sahip çýkacaðýz. Gençlerimiz bize ümit veriyor”dedi.

Atatürk´ü anma programýný baþlatan yüzbaþý Suat  Þahindokuyucu, Atatürk´ün askeri kiþiliðini anlatarak þunlarý söyledi:" 20. yüzyýlýn Askeri dehasý ve T.S.K.lerinin deðiþmez baþkomutaný büyük devlet adamý, ulu önder Atatürk,ün ebediyete intikalinin79. yýlýnda o,nun Aziz hatýrasýný bir defa daha Minnetle anmak için toplanmýþ bulunuyoruz. Atatürk´ü bugün bir daha arýyor ve anýyoruz. Atatürk 42 dilde anlatýlmýþtýr. Atatürk geleceði gören ve bilen insandý. Ýkinci dünya savaþýnýn çýkacaðýný Bir gün Sovyetler birliðinin daðýlacaðýn 1. dünya savaþýnda Almanlarýn yenileceðini görmüþtür. Atatürk´ü ve onun düþünce sistemini daha iyi anlayabilmek için dün ile bu gün arasýnda bað kurmakta yarar vardýr.Askerlik Liderlik Devlet adamlýðý Reform alanlarýnda baþarýsýnýn temelini oluþturan yetenek ve nitelikleri bir bütün olarak kendi kiþiliðinde toplamýþ müstesna insan ulu Önder Atatürk 10 kasým 1938 yýlýnda aramýzdan ayrýldý. Geride Uygar,Çaðdaþ ve ilerici bir toplum,Demokratik ve Laik bir Cumhuriyet;Milli ve üniter bir hukuk devleti býrakarak ebediyete intikal etti.Sadece Türk Milleti üzerinde deðil,Uluslararasý alanda da eþine az rastlanan derin bir yanký yaratarak ve silinmez bir iz býrakarak gitti.Atatürk daha kurtuluþ savaþýný yürütürken kuracaðý yeni devletin yönetim biçiminin ulus egemenliðine dayanan cumhuriyet olmasýný niçin kafasýna yerleþtirmiþti."

Daha sonra Mehmet Murat Ýþler Sosyal Bilimler Lisesi öðrencilerinin ve öðretmenlerinin hazýrladýðý Atatürk´ü oratoryosu sunumu ile program son buldu.

(SÜ-BA-S) IÐDIR (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - SERDAR ÜNSAL


Kaynak: KHA Bu haber  165  kere okundu