Çelik Baþarý 20. yüzyýlýn en büyük devrimcisini andý
Çelik Baþarý 20. yüzyýlýn en büyük devrimcisini andý
22:31:00 2017-11-10

 Çelik Baþarý 20. yüzyýlýn en büyük devrimcisini andý

ÖZEL ÇELÝK BAÞARI’DA 10 KASIM ETKÝNLÝÐÝ

Kars Özel Çelik Baþarý’da 10 Kasým Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamýnda bir program düzenledi. Öðrenci ve velilerin de yoðun ilgi gösterdiði etkinlikte öðrenciler, birbirinden anlamlý programlarla Ata’larýný andýlar.

Okulun öðretmen ve öðrencileri tarafýndan düzenlenen anma programýnda, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yapýldý. Öðrenciler tarafýndan þiirler okunarak Atatürk’ün en sevdiði þarkýlarýn seslendirildiði programda, daha sonra öðretmen ve öðrencilerce hazýrlanan “Atatürk” konulu gösteriler sergilendi.

Okul Müdürü Hikmet Ayrýbaþ, öðrencilerin baþarýlarýndan gurur duyduklarýný belirterek, okulun diðer sportif faaliyetler ve kültürel etkinliklerde baþarýlý olduðunu söyledi. Bu baþarýlarýn her geçen gün daha da artmasýný saðladýklarýný belirten Ayrýbaþ, öðrencilerin eðitimin yanýnda bu tür alanlarda da azimleriyle baþarýlý olduklarýný kaydetti. Öðrencilerin, okullarýný bu tür etkinliklerde en iyi þekilde temsil etmelerinden dolayý büyük mutluluk yaþadýklarýný ifade ederek, velilere de öðrencilerini bu tür programlarda destekleri için de teþekkür etti.

Okul Müdürü Hikmet Ayrýbaþ daha sonra þunlarý söyledi:

“Deneyimliyiz. 2007 yýlýndan bu yana edindiðimiz deneyimlerle geliþerek ve güçlenerek eðitim-öðretim yolculuðumuza devam ediyoruz. Eðitim felsefemize güveniyoruz. Dünyaya yön verecek liderleri yetiþtirmeyi hedefleyen Özel Çelik baþarý Okullarý’nda her öðrenci geleceðin lideri olmaya hazýrlanýr. Her çocuðun içinde alemlerin gizli olduðuna inanýyor, var oluþ amacýmýzý o alemleri keþfetmek olarak tanýmlýyoruz. Milli ve Manevi deðerlerimizi özümsemiþ “özgür” bireyler yetiþtirmeyi hedefliyoruz. Öðrenme yöntemlerini ve ortamlarýný önemsiyoruz. Yaparak yaþayarak öðrenmenin önemine inanýyoruz. Zengin öðrenme ortamlarý oluþturup bunu destekliyoruz.Öðretmen kadromuza güveniyoruz. Deneyimli, ekip bilinci yerleþik ve dinamik bir kadro ile çalýþýyoruz. Veli okul iþbirliðini önemsiyoruz. Öðrenci koçluk sistemi ile çalýþýyoruz. Koçlarýmýz evinizde bizim, okulda ise sizin izdüþümünüz olarak çalýþýyor.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  303  kere okundu