Kars Ülkü Ocaklarýnýn 10 Kasým Mesajý
Kars Ülkü Ocaklarýnýn 10 Kasým Mesajý
23:18:00 2017-11-10

 Kars Ülkü Ocaklarýnýn 10 Kasým Mesajý

Kars Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný Oðuz Güngör 10 Kasým Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda þunlarý söyledi:

 “Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiði Türkiye Cumhuriyetinde þuanda ne yazýkki bölünme tehlikesiyle karþý karþýyayýz. Bu zor zamanda bize emanet edilen bu kutsal vatan için, biz Türk Milliyetçileri olarak üzerimize düþen görevi yapmaya her zaman hazýrýz.

Ýçinde bulunduðumuz dönemde deðerlerimize yapýlan saygýsýzlýklar diz boyu olmuþtur. Bunun en kötü tarafý ise bunun devlet eliyle yapýlmasýdýr. Ýnsanlarý rýzýkla, iþle, ekmekle, baskýyla yýldýrmaya çalýþan, milletimizin milli þuurlarýný, milli deðerlerini silmeye, yoketmeye çalýþanlar unutmamalýdýr ki; Asil Türk Milleti hiç ummadýðýnýz anda tarihimizdeki kahramanca ruhla yeniden mücadelesini verecektir.

Topraklarýmýz üzerine planlar kuranlar, kafalarýna göre haritalar çizenler birþeyi aklýndan çýkarmasýnlar, uðraþtýðýnýz milletin adý TÜRK Milleti. Eðer yeniden bir harita çizilecek olursa o haritada Türkiye Cumhuriyeti daha çok topraklarý olarak çizilecektir. Bu millet Kerkük, Musul baþta olmak üzere evveliyatýnda bizim olan tüm topraklara yeniden talip olacaktýr.

Kimse çað kapatýp çað açan Türk Milletini hafife almasýn. Cengiz Han, Fatih Sultan Mehmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi nice liderleri dünya unutmamýþtýr ve unutamayacaktýr.

Bize baðýmsýzlýðýmýzý kazandýran, Cumhuriyetimizi kurarak çaðdaþ medeniyetler seviyesine yükselmemizi saðlayan ve "Benden sonra beni benimsemek isteyenler aklýn ve ilmin rehberliðini kabul ederlerse, manevi mirasçýlarým olurlar" diyerek kurduðu Cumhuriyete sahip olunmasýný arzu ve temenni eden büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramýzdan ayrýlýþýnýn 79 yýlýnda Kars Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý olarak rahmet, minnet ve þükranla anýyoruz. Ruhu þâd, mekaný cennet olsun.

Ne Mutlu Türküm Diyene!”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  254  kere okundu