• 20 Haziran 2019 Perşembe

İstihdam Teşvikleri

"İstihdam Teşvikleri"

Kars Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü İşbaşı Eğitim Programı ve İstihdam Teşviklerini kamuoyuyla paylaştı.

stihdam Teşvikleri

KAFKAS HABER AJANSI

Kars Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü İşbaşı Eğitim Programı ve İstihdam Teşviklerini kamuoyuyla paylaştı.

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 2.209,50-TL hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

DESTEK SÜRESİ: 2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek,  18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR’a kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

EK KURALLAR

1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

            Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

6)         BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİKİ

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

            18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,

            1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,

            İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c (SGK,Bağkur,Kamu Çalışanı) kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

            İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

            İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması  gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

            İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,

            İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,

            Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

            Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

            Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

            Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

            Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

DESTEK TUTARI: 2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İşyerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.

Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 TL) destek sağlanacaktır.

Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.

Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

DESTEK SÜRESİ: Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 2018 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır

EK KURALLAR

            İşyerleri, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanabilir.

            İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı (anne, baba, kaynana, kayınbaba ve çocuk)  ya da eşi olmaması gerekmektedir.

            Destekten yararlanmakta olan işverenler; destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

            Bu teşvikten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.

            2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen  işyerleri bu destekten yararlanamaz.

TEŞVİKLERDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANABİLME İMKANI

            7103 sayılı kanunda 70. maddenin yürürlüğe girdiği 01 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği 01 Nisan 2018 tarihinden önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde yani 01 Mayıs’tan itibaren 31 Mayıs 2018’e kadar Kuruma/SGK’ya başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir. Özetle 01 Nisan 2018'den geriye dönük koşulları taşıdığı halde (6111, 687, İEP vb tüm teşvikler için) teşvikten yararlanmamış işverenler 2018 Mayıs ayı içerisinde SGK'ya başvurabilir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

En az 2 (iki) sigortalı işçi çalıştıran işyerlerine bir çalışanda İŞKUR’dan

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi:

Bilişim ve İmalat sektörlerindeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı süresi en fazla 6 ay,  Diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanabilecektir.

Bulut bilişim oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak öngörülen mesleklerde 18-29 yaş arası katılımcılar için program süresi en fazla 9 Ay olarak uygulanmaktadır.

İşbaşı Eğitimi Programı Katılımcı Çalışma Saati:

Günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada en fazla 6 gün ve 45 saat uygulanabilir.

Katılımcıya Neler Ödüyoruz?

İŞKUR olarak katılımcıya günlük 61,65 TL, Öğrenci ise 46,23 TL, İşsizlik maaşı alan 30,82 TL, Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarında katılımcı ücreti 75,00 TL cep harçlığı veriyoruz. Ayrıca Kısa vadeli sigorta prim giderlerini de biz ödüyoruz.

İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Şartları:

            Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

            15 yaşını tamamlamış olmak,

            İşverenin 1. veya 2. Dereceden kan hışmı olmamak(Anne,baba,çocuk,kardeş ve torun) işverenin veya işveren vekilinin eşi olmamak,

            İEP başlangıç tarihinden önceki 1 aylık süre içinde işsiz olmak

            İEP başlangıç tarihinden önceki 3 aylık süre içerisinde program düzenlenecek  firmada çalışmamış olmak,

1)         İŞBAŞI EĞİTİM PROG. SONRASI PRİM TEŞVİKİ

Programa katılan kişilerin istihdam edilmesi durumunda işveren primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

PRİM TEŞVİK ŞARTLARI

İşbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından  küçük olanlardan program sonrasında en geç üç ay içinde tamamladıkları işbaşı eğitim programlarına ilişkin meslek alanında işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat ve sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, Diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası fonundan karşılanmaktadır.  Teşvik Süresi: 31.12/2018 tarihine kadar,

Ayrıca 2018 yılında 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dahil) çocuğu olan ve kurs veya programlarımıza katılan annelere kurs/program süresince  aylık 400,00 TL bakım desteği karşılanacaktır. kreşe/gündüz bakımevine (özel veya kamu) devam eden kadın kursiyer/katılımcılar yararlanabilecektir. Destekten yalnızca bir çocuk için yararlanılabilecektir.

2)         GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI TEŞVİKİ

            31.12.2020 yılına kadar yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini İŞKUR ödemektedir. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız koşuluyla,

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan,

            Mesleki Yeterlilik belgesi olanlara 48 ay,

            Mesleki ve Teknik eğitimi tamamlayanlar veya Mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay,

            Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay

Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınması halinde ilave olarak 6 ay,

29 yaşından büyük erkeklerden, mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay; SGK işveren primini İŞKUR ödemektedir.

Faydalanma süresi;

            Yukarıda sayılan niteliklere sahip olan işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave 6 ay,

            Çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay, 18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından alınmaları halinde ise 6 ay SGK işveren primini İŞKUR  ödemektedir.

Teşvikten yararlanma şartı: Kişinin son 6 aydır işsiz olması, Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekmektedir.

3)         ENGELLİ ÇALIŞTIRMA TEŞVİKİ

Engelli işçi çalıştıran işverenlerin, çalıştırdıkları her bir engelli işçinin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanabilmek için;

Çalışma gücündeki kayıp oranı % 40 ve üzerinde olan kişiler Engelli olarak değerlendirilir.

Engelli işçinin raporunun İŞKUR’a onaylatılması, engelli işçinin emekli olmaması ve engelli işçinin çalışabilir olması gerekmektedir.

4)         ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücrette yapılan yüksek oranlı artışlardan kaynaklı olarak mevcut istihdam üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin önüne geçmek amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan Asgari Ücret Desteği işverenlerimize 2018 yılının ilk 9 ayında da sağlanacaktır.

  İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:

            Özel sektör işyeri işverenleri,

            5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

            5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar,

 DESTEK TUTARI;

            2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2018 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının,

            2018 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların prim ödeme gün sayısının, Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecektir. Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacaktır. Kayıt dışı çalışma ile sahte sigortalı bildiriminin tespiti halinde verilen destek geri alınacaktır.

5) İLAVE İSTİHDAMA SGK VE GELİR VERGİSİ DESTEĞİ (4447  GEÇİCİ 19. VE 21. MADDE) YENİ

Sigortalı Yönünden Aranan Şartlar

            İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c (SGK,Bağkur,Kamu Çalışanı) kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

            İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

            1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.

İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar:

            Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

            Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

            Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

            Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin (Kayıt dışı ve Teftiş Soruşturmasının olmaması gerekiyor) bulunmaması gerekmektedir.

 

DESTEK TUTARI: Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

            İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ilave istihdam edilecek her bir sigortalının

            5.412,00 TL’ye kadarki P.E.K. tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI

İlk Yorum Yapan Siz Olun!


Yorum Ekle

Haber Bülteni için kayıt olun

Haber Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdan güncel haberleri anlık alın. Size spam göndermeyiz ve gizliliğinize saygı duyarız.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
  Yukleme: 0.214619