Kars Antlaşmasının 97’inci Yıldönümü

Kars Antlaşmasının 97’inci Yıldönümü

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Tarih Araştırmacısı Sultan Aydın’ın, “Kars Antlaşmasının 97’inci Yıldönümü” yazısı:

Kars Antlaşmasının 97’inci Yıldönümü


Kars Antlaşmasının 97’inci Yıldönümü

(13 EKİM 1921)

KAFKAS HABER AJANSI

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Tarih Araştırmacısı Sultan Aydın’ın, “Kars Antlaşmasının 97’inci Yıldönümü” yazısı:

“MİLLETİN VE TARİHİN HAKKI OLAN HAKİKATI BERABER GÖMMEK FECİ BİR CİNAYETTİR. HER İŞİN EVVELA HAKİKATINI ÖĞREN, SONRA MÜNAKAŞASINI YAP. BİRİNCİSİ VİCDANINA İKİNCİSİ SECİYE İRFANINA DAYANIR.

ÇÜNKÜ YANLIŞ BİLGİ FELAKETİN KAYNAĞIDIR.”

                                                               (KAZIM KARABEKİR PAŞA)

 Türk milletinin ortaya çıkışından bugüne kadar büyük milletimizin şerefli tarihinde Devlet ve millet olarak binlerce yıl öncesinden beri süre gelen devamlılığımızı, aziz şehitlerimizin mübarek kanlarına onların kalplerimizdeki meşalemizi yakan hatıralarına borçluyuz.

Bağımsızlık ve hürriyet içinde yaşamamızı sağlayan bu uğurda şehit olan bütün yiğit atalarımızı Çin’den, Altaylardan, Orhun kıyılarından, Hazar denizinden,Volga, Don ve Tuna’dan Almanya içlerine kadar akan-akıncı atalarımıza;

Dünya tarih ve edebiyatına destanlar yazdırdılar.

Kuban nehrinin Azak denizine döküldüğü yerin güneyinden başlayarak; güneye, doğuya doğru uzanan ve hazar denizindeki Akşören yarım adasında sona eren Kafkas sıra dağları, tarih boyunca,Avrupa ve Asya kıtaları arasında sınır olmuştur.

1877-1878’DEN 1918’E KADAR KARS’IN 40 YILLIK KARA GÜNLERİ

25 NİSAN 1918 KARS’IN KURTULUŞU VE AZERBAYCAN  DEVLETİNİN BAĞIMSIZLIĞI

30 EKİM 1918 MONDROS MÜTEAREKESİ

5 KASIM 1918 KARS MİLLİ İSLAM ŞURASI VE KONGURELER

17-18 OCAK 1919 CENUBİ GARB-İ KAFKAS HÜKÜMETİ, MALTA SÜRGÜNLERİ

30 EKİM 1920 KARS’IN KURTULUŞU VE 2-3 ARALIK 1920 GÜMRÜ ANTLAŞMASI

16 MART 1921 MOSKOVA ANTLAŞMASI

13 EKİM 1921 KARS ANTLAŞMASI VE ANTLAŞMA SONUÇLARI

Kars Antlaşması 26 Eylül 1921’de başlayan Kars konferansı 13 Ekim 1921 tarihinde öğleden sonra ikindide imzalandı. (18 gün devam etti)

Şimdiki Vali konağında (Valilik makamı) Kazım Karabekir Paşa başkanlığındaki heyet, ogünki Kars Valisi Tahir BARLAS ve Belediye Başkanı Çihangirzade İbrahim AYDIN beyin ev sahipliğinde yapılmıştır.

KAZIM KARABEKİR PAŞA’NIN “ İSTİKLAL HARBİ” ADLI ESERİNDEN KARS ANTLAŞMASI METNİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

             MUAHEDENAME     ( KARS ANTLAŞMASI 13 EKİM 1921 )

Türkiye ve Kafkas Hükümetleri Muahedesi, Milletlerin kardeşliği ve kendi mukadderatlarını serbestçe kendilerinin ve idare etmek hakkı prensiplerinde bir fikirde olan ve aralarında her vakit rabıtalar ve karşılıklı menfaatlere müstenit samimi dostluk münasebetlerinin daima hakim bulunmasını görmek arzusu ile mütehassis bulunan, bir taraftan,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve diğer taraflardan Ermenistan Sosyalist. Şuralar Cumhuriyeti, Azerbaycan Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti ve Gürcistan Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti hükümetleri, Rusya Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti’nin iştirakiyle bir dostluk ahitnamesi akdi için müzakereye girişmeye karar vermişler ve bu husus için aşağıdaki murahhaslarını tayin etmişlerdir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti namına Büyük Millet Meclisi Edirne Mebusu ve Şark Cephesi kumandanı Kazım Karabekir Paşa,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti namına Burdur Mebusu Veli Bey,

Sabık Nafia Nezareti Müsteşarı Muhtar Bey,

Müşavirler

-           Mebus Edip bey

-           Reisi umumi müfettişi Muvakfak Bey

-           Şark cephesi erkani harbiye reisi Kadri Bey

-           Erkani harb binbaşı Veysel Bey

-           Erkani harb binbaşı Talat Bey

KATİPLER : Hariciye memurlarından Zühtü Bey,Osman Bey

Cephe yaverleri: Nazimi ve Selahattin Beyler

SOVYET MÜRAHHASLARI

Rus Sovyet baş mürahası ,Ganetski

Azerbaycan heyeti reisi Baubud Şahtahtinski

Gürcistan heyeti reisi İlyava (harbiye ve bahriye kameri)

Gürcistan hariciye komseri Şuanıdze

Türkiye’nin Azerbaycan’da Fevkalade Mümessili Memduh Şevket Bey,

Ermenistan Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti Hükümeti namına Hariciye İşleri Halk Komiser Aşkınaz Mıravyan, .Ermenistan Sosyalist Şura1ar Cumhuriyeti 1 Hükümeti namına Dâhiliye İsleri Halk Komiseri Boğos Makinziyan.

Azerbaycan Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti Hükümeti namına Halk Komiserleri Şurası Reis Muavini Behbud Şahtahtinsky.

Gürcistan Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti Hükümeti namına Harbiye ve Bahriye işleri Halk Komiseri Şalva Elyava Gürcistan Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti Hükümeti namına Hariciye ve Maliye İşleri Halk Komiseri Aleksandr Şuanidze.

Rus Sosyalist Şuralar Cumhuriyet namına Letonya da Fevkalade Mümessil Jak Ganetzky.Selahiyetnamelerini birbirine gösterdikten ve usulüne muvafık olduğunu gördükten sonra aşağıdaki maddeleri tespit eylemişlerdir.

Bolşevik memur ve hizmetlileriyle beraber 150 kişilik heyet.

Madde: 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sosyalist Cumhuriyet Hükümetleri elyevm akit hükümeti er arazisinde evvelce hâkimiyet haklarını istimal etmiş bulunan hükümetler arasında ve zikri geçen araziye müteallik olarak akdedilmiş olan muahedeler ile;

            Maverayı Kafkas Cumhuriyetlerine müteallik olarak üç devlet ile mün’akit muahedeleri mefsuh ve keenlemyekün addederler. Şurası musarrahtır ki (16 Mart 1337– 1921) tarihinde Moskova da akdedilmiş olan Türk-Rus Muahedenamesi işbu madde müeddasına bir istisna teşkil eder.

Madde: 2- Akit Hükümetlerden her biri diğer tarafa cebren kabul ettirilmek istenilecek bir sulh muahedenamesini ve hiç bir beynelmilen senedi tanımamak hususunda müttefiktirler, Bu itilaf mucibince Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sosyalist Şuralar Cumhuriyetleri Türkiye’ye müteallik olup da elyevm;

            Büyük Millet Meclisince temsil edilmekte bulunan Türkiye Milli Hükümeti’nin tanımadığı hiçbir beynelmilel senedi tanımamayı kabul ederler. (Bu muahededeki Türkiye tabirinden 28 Kanun-i sani 1336- 1920 tarihinde İstanbul Meclisi Mebusları tarafından yapılıp ilan ve bütün hükümetlerle tarafından matbuata tebliğ edilen Misak-ı Milli’nin ihtiva ettiği arazi anlaşılır).

            Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti dahi, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’a müteallik olup da elyevm Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Şuralarınca temsil edilmekte olan bu memleketler hükümetlerince tanınmayan hiç bir beynelmilel senedi tanımamayı kabul eder.

Madde: 3- Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sosyalist Şuralar Cumhuriyetleri hükümetleri kapitülasyonların bütün memleketlerin milli neşvünemalarının hürriyet ve inkişafiyle ve keza hükümranlık hukuklarının tatbik ve icrasındaki tamamiyetle telifi gayr- i kabil olduğunu kabul ederek kapitülasyonlarla bir münasebet ve alakası olan her hak ve hizmet ve hareketin Türkiye’de meriyül-icra olmasını mefsuh ve keenlemyekün addederler,

Madde: 4- Türkiye’nin şark-ı şimali hududu (Rusya Erkan-ı Harbiyesi’nin 210.000 verst mikyasında haritasına nazaran) Karadeniz sahilindeki Sarp köyünden başlayan Hedismena dağından ve Şavşat dağları hattı taksiın-i miyahından, (Kanlıdağdan geçen ve Ardahan ve Kars sancaklarının eski şimal hudud-ı idarisi ile Arpaçay ve Nijni Karasu-Aşağı Karasu mansıbına kadar (Aras) nehri talveklerini takip eden hattır.

            (Hududun tafsilatı ve ona müteallik meseleler için melfuf ve iki taraf murahhasları tarafından imza edilmiş olan zeyil: 1, 2 ve haritaya müracaat olunacaktır. Muahedenin metni ile harita arasında mübayenet olursa muahede metni tercih olunur.)

            Hududun arazi üzerinde tayini, tafsilatının tespiti, hudud kulelerinin Sovyetler Federatif Sosyalist Cumhuriyeti hükümetinin mümessilinin de iştirakiyle müsavi miktarda azarlardan mürekkep bir muhtelit tahdid komisyonuna tevdi olunacaktır.

            ( Hududun tafsilatından bahsedilen l. zeyilde hududun ( Hozapın) gölünü ikiye ayırdıktan sonra 7580 yahut 7560 rakımlı dağa, oradan Göl dağına 9152 ve Üçler Tepe 9783 dağına vararak Gürcistan hududunun bittiği ve Ermenistan hududunun başladığı,

            (Ermenistan hududunun mufassalan tarifinden sonra) daima Arpaçay’ı talvekini takip ederek Aras nehrine vardığı ve Urmiye köyünde Ermeni hududu biterek bu köyden itibaren Azerbaycan hududunun başladığı) tasrih edilmiştir.

Madde: 5- Türkiye Hükümetiyle Ermenistan ve Azerbaycan Şuralar Hükümeti NAHCİVAN mıntıkasının bu muahedeye merbut 3 numaralı melfufunda muayyen hudutlar içinde ve Azerbaycan’ın himayesi altında muhtar bir arazi olduğu hususunda müttefiktirler.

Madde: 6- Türkiye aşağıdaki şartlarla Batum liman ve şehri ile bu muahedenin 4’üncü maddesinde musarrah hududun şimalinde kalan ve Batum kazası aksamından olan arazinin hâkimiyet hakkını Gürcistan’a terk etmeye razı olur.

            a) Bu madde tayin edilen yerlerin ahalisi her cemaatin harsi ve dini haklarını zıman altına alan ve kendilerine bu arazide ahalinin istediği idare usulünü vaaza imkân bırakan mevzii ve idari geniş bir muhtariyetten müstefid olacaklardır.

            b) Türkiye ‘ye Batum limanı vasıtasıyla vaki olacak ihracat ve ithalattan her nevi emtea ve bütün mevad için gümrüksüz, hiç bir mâniasız ve her hak ve resimden arî serbest transit ve Batum limanından hususi masrafsız ve ücretsiz istifade hakkı temin olunur. Bu muahedenin imzasını müteakip bu maddenin tatbiki için alakadar taraflar mümessillinden mürekkep bir komisyon teşkil olunacaktır.

Madde: 7- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Ermenistan Şuralar Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti muhtelit bir komisyonca bu hususta tespit edilecek olan nizamat-ı rüsumiye, inzibatiye ve sıhhiye-ı istisnaiye ye riayet şartıyla mücavir mıntıkalar sakinlerine hududu geçmek hususunda kolaylık gösterilmesini taahhüt ederler.

Madde: 8- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Gürcistan Sıra1ar Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti iki memleketin hududa mücavir arazisi ahalisinin hududun diğer cihetinde yaz ve kış meralarından istifade hususundaki ihtiyacını nazar-ı dikkate alarak bu ahaliye hayvanlarını hududu geçirmek ve mutad meralardan istifade etmek hakkını bahşederler.

Madde: 9- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne Gürcistan Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti Hükümeti her milletin ticari münakalatına Boğazların açılmasını ve serbest mürurunu temin için akit hükümetler Karadeniz’de Boğazların beynelmilel nizamatını kati tayinini sahil devletler hükümetlerinin murahhaslarından mürekkep olarak bilahire teşekkül edecek bir konferansa tevdi eylemek, bu konferansın vereceği kararların Türkiye’nin hâkimiyeti mutlakasına ve Türkiye ile payitahtı olan İstanbul’un emniyetine halel getirmemesi hususunda ittifak ederler.

Madde: 10- Akit hükümetler kendi ülkelerinden diğer hükümet tarafının ve yahut diğer tarafın arazisinden bir kısmının hükümetin sıfatını haiz olmak iddiasında bulunan teccemmümatı ve keza diğer taraf aleyhinde mücadele maksadını haiz tecemmümatın ikametini asla kabul etmemeyi taahhüt ederler. Şurası da musarrahtır ki bu maddede bahsolunan Türk arazisinden maksat, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin doğrudan doğruya mülki ve askeri idaresi altında bulunan arazidir.

Madde: 11- Akit hükümetlerden diğer taraf arazisinde ikamet eden tebaa ikamet ettiği memleketin kanunlarından sudur eden hukuk ve ahkâmı esasi üzerine muamele görecektir. Ancak müdafaa-i milliye ye taalluk eden ahkâm ve hukuk müstesna olup bu hususta muaf tutulacaktır. Bu tebaa karşılıklı aile hukuku ve ehliyet-i hukukiye ye müteallik meselelerden keza bu maddede istisna teşkil ederler. Bunlar hususi bir itilaf tarikiyle hallolunacaktır.

Madde: 12- Akit hükümetler birbirinin arazisinde ikamet eden tebaasının en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesini tatbik edeceklerdir. Bu maddede Türkiye’nin müttefiki olanı Müslüman devletler tebasıyla Şuralar Cumhuriyetleri ait hukuk asla tatbik olunmayacaktır.

Madde: 13- 1918 senesinden evvel Rusya aksamından olan ve üzerinde Türkiye’nin hâkimiyeti tatbik olan arazi ahalisi Türkiye tabiiyetinden çıkmak istedikleri takdirde serbestçe Türkiye’yi terk edebilecekler ve bütün servet ve eşyalarını da beraberlerinde götürmek hakkını haiz olacaklardır. Aynı suretle metbuiyeti Türkiye tarafından Gürcistan’a terk olunan arazi ahalisi dahi Gürcistan tabiiyetinden çıkmak istedikleri takdirde serbestçe Gürcistan’ı terk edebilecekler ve bütün servet ve eşyalarını beraberlerinde götürmek hakkına mazhar olacaklardır.

Madde: 14- Akit hükümetler bu muahedenin imzasından itibaren altı ay içinde (1918–1920) muharebeleri mültecileri hakkında hususi itilaf aklını taahhüt ederler.

Madde: 15- Akit hükümetlerden her biri bu muahede-namenin imzasını müteakip Kafkas cephesinde harp neticesi olarak ika olunan cinayet ve cunhalar hakkında diğer taraf tebaasına mahsus olmak üzere bir af-ı umumi ilanını taahhüt ederler.

Madde: 16- Akit hükümetler bu muahedenamenin imzasından itibaren iki ay içinde akit hükümetlerden birinin arazisinde bulunan eski askeri ve sivil esirleri karşılıklı iadeye muvaffakat ederler.

Madde: 17- Memleketleri arasındaki münasebetlerin kesilmemesini temin hususunda kit hükümetler bu memleketler arasındaki demiryolu, telgraf, münakalat vesairenin mühim olan süratle ikmal ve devamını, keza hiç bir mâniasız eşhas ve emteanın serbest transitini temin için müttefikan lazım olan tedbirlerin kâffesini almayı taahhüt ederler. Şu şartla ki bu gibi emtea duhul ve hurucu hakkında akit memleketlerin her birine bu babda cari usullerin kâffesi tamamı tamamına tatbik olunacaktır.

Madde: 18- Akit hükümetler arasındaki dostane münasebetlerin teyidine muktezi iktisadi, mali vesair mesailin tanzimi ve ticari rabıtaların tensiki maksadıyla bu muahedenamenin imzasını müteakip alakadar memleketler mümessillerinden mürekkep bir komisyon Tiflis’te toplanacaktır.

Madde: 19- Akit hükümetler bu muahedenamenin imzasından itibaren üç ay zarfında konsolosluk mukavelesi akdeylemeyi taahhüt ederler.

Madde: 20- Türkiye ve Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasında akdedilmiş olan bu muahede tatbik olunacaktır. Tatbiknamelerin teatisi en kısa zamanda Erivan’da icra edilecektir. Muahedenin imzasını müteakip mevki-i meriyete konulacak olan 6, 14, 1, 16, 18, 19 uncu maddeler müstesna olmak üzere bu muahede Tatbiknamelerin teatisinden itibaren mer’i olacaktır.

            Tasdikan yukarda zikredilen murahhaslar bu muahedeyi imza ve mühürleriyle tasdik etmişlerdir. Beş nüsha olarak Kars’ta yapılmıştır. 13 Teşrin-i evvel 1337–1921 (Bu muahedenin hududun teferruatına ait üç zeyli vardır)

            Batum limanından istifadeye müteallik 6’ncı maddenin 2 nci fıkrasının tatbik ve Türk ticaret mallarının transit suretiyle nakli hakkında Gümrü murahhas-ı hey’eti tarafından verilen beyanname:

Madde: 1- Transit suretiyle nakledilecek Türk ticaret malları her nevi teklif, rüsum ve vergiden muaf tutulacaktır.

Madde: 2- Her maniden ictinab ve nakliyatı kolaylaştırmak maksadı ile bu mallar gümrük muayenesinden de istisna edilecektir.

Madde: 3- Transit suretiyle geçecek mallar hususi surette tayin edilen mağazalara konulacaktır. Bu mağazalar senevî müddet ve mutedil ücretle Türkiye’ye kiraya verilecektir Bu malların denklerinin çözülmesi, tekrar bağlanması ve sikletlerinin değiştirilmesi bu mağazalarda yapılacaktır.

Madde   4 - Transit suretiyle geçirilecek eşyanın istikameti ve götürüldüğü yer hususi bir resme tabi olmadan değiştirilebilecektir.

            Bu münakaşalar konferans esasında birkaç defa olmuştu. Neticede teklifimiz gibi birleşme yaptıkları hakkında hükümetleri ilan ettiler, bizim hükümete de gatta bulundular.

            26 Eylülde başlayan Kars Konferansı 13 Ekim öğleden sonra ikide imzalandı. 18 gün devam etti. 12 Ekimde umumi heyetlere bir ziyafet verdiğim gibi imza törenini aynı salonda pek parlak törenle yaptırdım. Konsoloslar, halk, asker, mektepler, mükemmel süslemeler, her delegenin ait olduğu hükümet bayrakları...

            Kars kalesinden toplar atılırken imzaya başladık. Nutuklar söyledik. Mekteplerimizin mükemmel idmanlarıyla da daha sonra delegeleri hayran bıraktık. Ganetzky pek samimi ve pek takdirdar olarak çocuklara da iltifatta bulundu. Hep birlikte istasyona kadar yolcu ettik. Saat 16’da misafirlerimiz trenleriyle ayrıldılar.

            Kars Konferansına esas olarak yaptığımız müzakere gündemi aşağıdadır. İlk bir kaç gün Rus delegesi gündem yapmadan tekliflerde bulunuyordu. Hem zor durum oluyor, hem de çok zaman kayboluyordu. Bunun için gündeme konmadan önce bir teklif yapılmaması esasını kabul ettik.

            Kars Muahedenamesi’nin Ruznamesi

            Mukaddeme;

            1- Eski hükümetler tarafından akdedilmiş olan muahedelerin keenlemyekün addedileceği,

            2- Bir tarafa cebren tahmil ettirilmek istenen muahedelerin diğer tarafça kabul edilmeyeceği,

            3- Kapitülasyonlar,

            4- Hudut meselesi,

            5- Nahcivan muhtariyeti,

            6- Acara muhtariyeti ve Batum liman ve transit meselesi,

            7- Yollar,

            8- Meralar,

            9- Boğazlar,

          10- Siyasi mahiyette teşkilat,

          11- Bir memlekette sakin olan diğer memleket tebası sakin olduğu memleketin kanunlarına tabidir.

          12- En ziyade mazhar-ı müsaade devlet muamelesi,

          13- Arzu ile hicretler,

          14- 1918–1920 harbinde muhaceret edenlerin avdeti meselesi,

          15- Aff-ı umumi,

          16- Harp esirleri,

          17- Şimendifer, posta ve telgraf, eşhas münakalatı (Transit meselesi zapta geçecek).

          18- Münasebat-ı ticariye yi tesis ve temin için Tiflis’te konferans akdi,

          19- Şehbenderlik mukaveleleri,

          20- Muahedenin tasdik ve Erivan’da mübadele edileceği.

                 Tasdikli antlaşmanın Erivan’da değiştirilmesini Ermenileri memnun etmek için bilhassa rica ettiler. Anlaşılıyor ki Ermenilere Bolşevik olursanız. Taşnak sulhünden fazla çok şeyler kazanacaksınız, vaadinde bulunmuşlar. Bir fark olmadığı görülünce bu gibi teferruatla halkı memnun etmeye çalışıyorlar.

            Biz Gümrü’de Taşnaklarla sulh müzakeresi yaparken Yoldaş Medivani (Ankara’ya Rus sefiri olan) bana demişti ki: “Niçin hududu Arpaçayı istiyorsunuz, daha fazla isteyiniz” Bundan maksadı açıkça görmüştüm. Ve cevaben: “Biz hukuken, tarihen, ırkan, iktisaden velhasıl her varlığıyla bize ait olan yerleri hudut çiziyoruz. Fütuhata çıkmadık,” demiştim.

 Anlaşılıyor ki fazla yer istemekle biz Taşnakları sıkıştıracağız, Bolşevikler de Ermenilere Bolşevik olun, size daha fazla yer alalım diyeceklerdi. Yine böyle vaatler yaptıkları Kars Konferansı’nda Ermenilere bir şey koparmak için pek çok çalıştıkları anlaşıldı.

Kazım Karabekir Paşa İstiklal Harbimiz 1.cilt sayfa 1,  2.cilt sayfa 1110-1111-1112-1126-1127

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI

 
Bu Haberin Manşeti :

Kars Antlaşmasının 97’inci Yıldönümü
Bugün Atılan Manşetleri Görmek İçin TIKLAYINIZ
Etiketler :   Kars Antlaşmasının 97’inci Yıldönümü  kars antlmaşması haberleri  sultan aydın haberleri  kars haber  kazım karabekir paşa haberleri   
<< Önceki Haber Kars Antlaşmasının 97’inci Yıldönümü Sonraki Haber >>

Kars Antlaşmasının 97’inci Yıldönümü

DMCA.com Protection Status

Kars Antlaşmasının 97’inci Yıldönümü

  Yukleme: 0.204877