KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAÜ Türkiye’nin kuþ türü açýsýndan en iyi ikinci kampüsü

Aklama
KAÜ Türkiye’nin kuþ türü açýsýndan en iyi ikinci kampüsü Türkiye’deki 468 kuþ türünün 158 türünü baðrýnda barýndýran Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ), Türkiye’nin kuþ türü açýsýndan en iyi ikinci kampüsü özelliðini taþýyor. Var olan kanallarýn biraz daha azaltýlmasý ve su kaybýnýn da önlemesiyle alanýn çok iyi bir kuþ cenneti olacaðýný söyleyen KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Türkiye’deki ekosistemin farklýlýðý, bir de bu kuþ göç yollarýnýn ülkemizin üzerinden geçiyor olmasý ve de KAÜ’nün bu anlamda ciddi bir yerde bulunmasýnýn kendilerini sevindirdiðini belirtti. Rektör Özcan, þunlarý söyledi: “5 yýl içerisinde Türkiye kuþ türünün 3’de 1’nin Kars’ta bulunmasý da Orta Doðu Teknik Üniversitesinin kampüsünden sonraki 2. sýradaki sulak alan. En çok görülen kuþ türlerinden bir tanesi Kafkas Çýlgýnýdýr. Kars’ýn Arpaçay ilçesine baðlý olan Kuyucuk gölü ise Türkiye’nin 13. Ramsar alanýdýr. Bununla ilgili bizim geleceðe dönük bir takým projelerimiz var. DSÝ Bölge Müdürüyle yaptýðýmýz görüþmelerde Kars çayýnýn kenarýnda da Fen Edebiyat Biyoloji Üretim Üyelerimizin de projeleri var. Ýnþallah oraya da biz bir gölet oluþturacaðýz. Kuþlarýnda daha rahat bir takým adacýklar oluþturulacak. Var olan kanallarý da biraz daha azaltýrsak veya su kaybýný önlersek burasý gelecek için çok iyi bir kuþ cenneti gibi bir alan oluþturacaðýz. Yaban hayatý ve çevreyle ilgili bir takým projelerimiz var. Ayý, kurt, tilki gibi hayvanlarý da üniversitemizin Veteriner Fakültesi’nde koyacaðýmýz birimlerde tedavisi, bakýmý ve ondan sonra tekrar doðaya kazandýrýlmasýný saðlayacaðýz. Bu amaçla bu tür çalýþmalarýmýz devam edecektir. Bu hem Kars’ýmýzýn hem de üniversitemizin tanýtýmýna katký saðlayacaktýr.” KuzeyDoða Derneði Baþkaný Çaðan Þekercioðlu da, “Türkiye’nin en güzel kampüsünden biri KAÜ kampüsüdür diyebiliriz. 11 kilometrekare, her türlü farklý habitat var. Biz en son rakam itibarýyla ilkbaharda tespit ettiðimiz türleri de sayarsak kampusta 158 kuþ türü tespit ettik. Bu sürekli artan bir rakam. Türkiye kuþ türlerinin 3’te 1’inden fazla. Türkiye de 468 kuþ türü tespit edilmiþ. Bu da Kafkas Üniversitesi’nin kuþ türleri açýsýndan Türkiye’nin en zengin 2. kampusu haline getiriyor. 1. olan OTÜ de 30-40 yýldýr kuþ araþtýrmasýyla tanýnan bir üniversite. Bir 5 yýlda 2.’liðe geldik. Sulak alan sayesinde bu araþtýrmalar yoðun bir þekilde devam ederse bu kampus 200 türü geçecektir ve OTÜ ile baþa baþ bir hale gelecektir.” diye konuþtu. Þekercioðlu þöyle konuþtu: “Fakat bunun için Kafkas Üniversitesi’nin en önemli deðeri olan kampüsün sulak alanýn kesinlikle korunmasý lazým. Yaklaþýk 3 kilometrelik bir alan. Ýçinden bir yol geçiyor. Onun dýþýnda yerleþim ve bina yok. Zaten yapýlamazdý. Çünkü zemin yumuþak ve suludur. Daha önce yapýlan lojmanlarýn bodrumundan su çýkýyor. Deprem açýsýndan yýkým kararý alýnmýþ. Bölgede herhangi bir inþaat yapýlamasý insanlar içinde çok riskli. Bizim ümidimiz buranýn bir sulak alaný olarak korunup bir üniversitenin ekolojik laboratuarý olarak üniversite öðrencileri ve hocalarý tarafýndan araþtýrma ve eðitim projeleri için kullanýlmasýdýr. Bu üniversitenin ayný zamanda doðayla baþ baþa kalmasý içinde çok önemli bir deðeridir. Kuþ sesleriyle, yemyeþil Paþaçayýrýnda çok güzel vakit geçiriyorlar. Ümit ediyorum ki üniversitemiz burayý en iyi þekilde korur ve burada yeni kuþ türleri kaydetmeye ve doðaya salmaya devam ederiz.” (BA-BA-S) KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK izlenme : 2771 Etiketler: KAÜ Türkiye’nin kuþ türü açýsýndan en iyi ikinci kampüsü

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Video 2771 Defa zlendi

SON EKLENENLER

Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri kiralýktýr
zlenme: 183 Kategori: Genel Etiketler:
Kars’ta Fetih Gecesi
zlenme: 1466 Kategori: Genel Etiketler: Kars’ta Fetih Gecesi
Karsspor Finale hazýr
zlenme: 4730 Kategori: Spor Etiketler:
ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
zlenme: 3129 Kategori: güncel Etiketler: ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
zlenme: 2466 Kategori: Spor Etiketler: ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
zlenme: 1648 Kategori: Spor Etiketler: MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
zlenme: 779 Kategori: Spor Etiketler: KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
zlenme: 1759 Kategori: Genel Etiketler: Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
TAMSAÞ’ta 3. otomobil kampanyasý çekiliþi yapýldý
zlenme: 2155 Kategori: Gündem Etiketler:
Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
zlenme: 2279 Kategori: Genel Etiketler: Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
Video Men
Çevre Eðitim Genel güncel Gündem Harakani Kültür - Sanat MEDYA Mizah & Eðlence Politika Spor Yaþam

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır