KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

Koçköyü’nde renkli festival

Aklama
Koçköyü’nde renkli festival Kars’ýn Arpaçay Ýlçesi Koçköyü Beldesi’nde bu yýl ikincisi düzenlenen Koç ve Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale adýný veren bin 400 nüfuslu Koçköyü’ndeki festivale, Ýl Genel Meclis Baþkaný Muzaffer Yaðcý, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektör yardýmcýsý Prof Dr. Hidayet Metin Erdoðan, Kültür Turizm Ýl Müdürü Hakan Doðanay, Arpaçay Belediye Baþkaný Enver Akkaya, TEDAÞ Müdürü Adem Beyribey, Koçköy Belediye Baþkaný Esat Aydýn, Koçköy Dernek Baþkaný Cengiz Ergül, SERHAT TV Köyden Köye Programý ekibi, Araþtýrmacý-Yazar Sultan Aydýn ve çok sayýda Koçköyülü vatandaþ katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan festivalde KAÜ Rektör yardýmcýsý Prof Dr. Hidayet Metin Erdoðan, KAÜ Veteriner Fakültesi’nden Erhan Gökçe ve Eyüp Sertaç Ayaz’ýn koç ve koyunun önemi hakkýnda bilgi verdi. Koç ve Koyunculuðun ekonomik deðeri ve bölgedeki yeri hakkýnda verilen bilgilerin ardýndan halk ozanlarý koç ve koyun üzerine deðiþler sundu. Koçköyü üzerine de deðiþler söyleyen Günay Yýldýz, Bilal Ersarý, Ensar Þahbazoðlu, Ömer Duman, Ýrfan Eyüboðlu ve Gürcistan’dan konuk aþýk Ýlkin Borçalý büyük ilgiyle izlendi. Yöreye ait oyunlarýn da sergilendiði festivalde, yün tarama ve eðirme, en iyi koç yetiþtirici ödülü, en iyi koyun kýrkma ödülü ve koç aðasý yarýþmalarý yapýldý. Yün tarama ve eðirme yarýþmasýnda Sevim Koçak ve Tükezban Koçak birinciliði elde ederken ödüllerini de Belediye Baþkaný Esat Aydýn’dan aldýlar. En iyi koyun kýrkma yarýþmasýnda birinciliði kazanan Orhan Koþar ve en iyi koç yetiþtiricisi Yaþar Biçer’in de ödüllendirildiði programda Engin Kurt ise açýk artýrmada bir koça 5 bin 600 TL vererek Koç Aðasý seçildi. 6 bin TL ile geçen yýl ki festivalin de Koç Aðasý olan Engin Kurt’a halý kemer ödülü verildi. Koç aðasý Engin Kurt, “Yapýlan bu festival köy halký olarak bizleri oldukça onurlandýrmýþtýr. Bu festivalde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum ve bu yarýþmada benim bir tek rakibim var o da annem hacý Behice Kurt’tur” diye konuþtu. Koçköyü Belde Belediye Baþkaný Esat Aydýn, “1960 yýlýnda Isparta’da ilk defa bir festivali gördüm. Kiraz festivaliydi. Zannediyordum ki sadece kiraz olan yerde olur ve bu da kiraz festivali olur. Sonra gördük ki Anadolu’muzun bütün zenginliklerinin, güzelliklerinin sergilendiði her köþede layýk olduðu þeklinde festivaller düzenleniyor. Bizim de Koç köyünde adýný koçtan, koyundan alan kültürüyle, edebiyatýyla bölgemizin zengin bir potansiyeline sahip olan Koç köyünde neden bu kültürümüzü yaþatmak için bizde bir þeyler yapmýyoruz dedik. Bu sene 2’cisini sizlerden aldýðýmýz güçle, þevkle yapmaya karar verdik. Böyle organizasyonlarda hele bizim bölgemiz gibi uzak yerlerde bir çok hatalar, noksanlýklar olur. Bütün bu noksanlýklarýmýzý hatalarýmýzý sizin hoþgörünüzle iyi karþýlanacaðýný ümit ediyorum.” dedi. Festivalin adýný koçtan aldýðýný da belirten Aydýn, “Koçköyü’nün tarihi kaynaklarýmýza ve bu konuda araþtýrma yapan Kafkasya, Karaçay Malkar Türklerinden Prof. Ufuk Tavkul’un bu geniþ araþtýrmasýnda Kazak, Kýrgýz menþeri olup Daðýstan’da, Kafkasya’da, Azerbaycan’da Koç köyü, Koç yeri diye birçok adýnýn olduðunu tespit etmiþtir. Koçköyü’müzde bu kültür silsilesinin bir devamýdýr. Koyunun ile koçun zengin olduðu kültürümüze, ekonomimize derin bir yeri olan Koçköyü’müzde bu sadece Koçköyü’ne has olmayýp bütün bölgemize þamildir. Ýnþallah bundan sonra bu deðerlerimizi, kaybolan kültür miraslarýmýzý deðerlendirmek suretiyle festivaller suretiyle hayata geçireceðiz. Birçok deðerlerimizi unutmuþuzdur. Unuta unuta kendimizi bir gün boþlukta hissederiz ki kültür fukaralýðýna düþeriz ki o zaman bizim kaybettiklerimize baþkalarý sahip çýkar. Bu kültür varlýklarýmýz, kültür deðerlerimiz bizim tapu senetlerimizdir. Koçköyü’müz tarihi olarak ipek yolunun Kuzey Batýsýnda yer almýþ ikinci bir ipek yolu özelliðinde ticaret merkezli bir yerdir. Çýldýr’ý Tiflis’e Gümrü’ye baðlayan Batýk istikametinde önemli bir istikamettir. Tarih boyunca bir cazibe merkezi olmuþtur. Bugünde bu cazibe merkezinin özelliðini korumaktadýr.” diye konuþtu. Aydýn daha sonra þunlarý söyledi: “Çocukluðumuzdan itibaren oynadýðýmýz koça, koyuna ait oyunlarý unuttuk. Koç katýmýný unuttuk. Koç katýmýndaki kültür deðerlerimizi unuttuk. 3 taþý 7 taþý unuttuk. Peki geriye ne kaldý? Geriye sadece bizim taklidi kazanýmlarýmýz oldu ki onlarda hiçbir zaman bizim deðildir. Bu vesileyle bir arada bulunuyoruz. Sürülerimizde 4 boynuzlu koçu artýk göremiyoruz. Koç katýmýndaki o renkli, davullu, zurnalý koç katýmýný göremiyoruz. Çocuðuna “Kapýyý aç koçu elden býrak.” Diyor. Bunun adý koç katýmý oluyor. Böyle koç katýmý olmaz. bizim koç katýmýnda törenlerimiz, özel yemeklerimiz, koç helvamýz vardý. Dualarla koçlar katýlýrdý. Koç ve koyuna dayalý ekonomik olarak halýcýlýðýmýz baþlý baþýna Koç merkezli Ýstanbul piyasasýna, Avrupa piyasasýna Koç köyü halýsý bir markeyken ne yazýk ki bunu bugün kaybetmiþiz. Bizim halýlarýmýzý takliden batý illerine yapýyorlar. Ne ip ne yün ne de boya bizimdir. Ama Ýstanbul ve Avrupa piyasasýnda Koç köyü halýsý olarak satýlýyor. Ýþte bu deðerlerimize yeniden sahip olmak zorundayýz. Koçköyü’müz için zaruriyetine inandýðým bu festivalle ilk amacýmýz Koçköylüleri bir araya getirmektir. Böylelikle de onlarý buluþturma ve kaynaþtýrma fýrsatýný bulduk. Üniversiteyi bitirmiþ ve henüz köyüne gelmemiþ çocuklarýmýz var. Bu vesile ile de ilk defa köylerini görmüþ oldular. Arazimizi tadýný, yöre isimlerini tanýdý, yaylamýzý gördü, kandýr ocaðýmýzý gördü, el deðirmenlerimizi, gül yüzlü, nur yüzlü analarýmýzý tanýdýlar. Bunlar biçim deðerlerimiz. Birkaç yýl sonra acaba bunlarý görebilecek miyiz? Tüm bunlarý yaþatmak için bu festivali düzenliyoruz. Ýnþallah ileriki yýllarda bu bir baþlangýç olur. Ýnþallah bizden sonra gelecek olan gençler bu geleneði devam ettirirler.” Koçköy Dernek Baþkaný Cengiz Ergül de yönetimden Orhan Koçer, Gýyas Ýrdem, Yakup Gelgeç ve Engin Vergül ile birlikte festivale geldiklerini belirterek, “Köyümüzün bir dönem halýlarýyla ünlü olduðunu kimse bilmiyor. Ama biz bunu herkese tanýtmak istiyoruz. Halýlarýmýz her zaman aranan, Turistler tarafýndan istenen halýlardýr. Ne yazýk ki son yollarda unutulmaya yüz tutmuþ. Bundan sonra biz dernek olarak halýcýlýk geleneðini yeniden canlandýracaðýz. Halýlarýmýzýn Avrupa’ya ihracatý için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceðiz.” dedi. (UA-BA-S) KARS (KHA) - UÐUR AYDIN izlenme : 12553 Etiketler: Koçköyü’nde renkli festival

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Video 12553 Defa zlendi

SON EKLENENLER

Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri kiralýktýr
zlenme: 158 Kategori: Genel Etiketler:
Kars’ta Fetih Gecesi
zlenme: 1443 Kategori: Genel Etiketler: Kars’ta Fetih Gecesi
Karsspor Finale hazýr
zlenme: 4705 Kategori: Spor Etiketler:
ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
zlenme: 3103 Kategori: güncel Etiketler: ORUÇOÐULLARI PETROL HÝZMETE AÇILDI
ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
zlenme: 2446 Kategori: Spor Etiketler: ÞAMPÝYONANIN KARS TEMSÝLCÝLERÝ BELÝRLENDÝ!
MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
zlenme: 1636 Kategori: Spor Etiketler: MÝLLÝ ANTRENÖR WUSHU ÝÇÝN KARS’TA!
KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
zlenme: 766 Kategori: Spor Etiketler: KARSSPOR’A DOLMUÞÇU ESNAFINDAN DESTEK
Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
zlenme: 1743 Kategori: Genel Etiketler: Ab-ý Hayat Evleri sahiplerine teslim ediliyor
TAMSAÞ’ta 3. otomobil kampanyasý çekiliþi yapýldý
zlenme: 2140 Kategori: Gündem Etiketler:
Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
zlenme: 2264 Kategori: Genel Etiketler: Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ Merkezi açýldý
Video Men
Çevre Eðitim Genel güncel Gündem Harakani Kültür - Sanat MEDYA Mizah & Eðlence Politika Spor Yaþam

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır