KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MUHAMMED ÞAML KAKçA

  Muhammed Þamil Kakça

           tahkikk@gmail.com
Yazs  Tarih  Hit
Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü!  2017-11-09  160
Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler!  2017-10-05  2972
Moritanya Ýzlenimlerim  2017-09-18  71
Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim  2017-08-29  3132
Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor  2017-08-06  20697
15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn!  2017-07-17  1930
Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri!  2017-07-11  3884
‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe  2017-06-30  6415
Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar  2017-06-27  522
Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!  2017-06-11  1116
16 Nisan Sonrasý Yarýnlarýmýz Bugünlerimizden Güzel Olacak  2017-04-15  228
Ya Millet Baþa Ya Kuzgun Leþe  2017-04-11  261
Evet’den Beklentilerim ve Otuz Gerekçem  2017-04-03  25859
Herkes Ona Düþman  2017-03-26  8362
Bu Nasýl Bir þehir?  2017-03-18  8633
Anadolu Halký Rahatsýz NOKTA!  2017-02-27  29355
Sonsuzluk Ýçin Yaratýlan Ýnsanýn Her Aný Kýymetlidir  2017-02-23  11171
Biz Baþka Milletlere Benzemeyiz!  2017-01-16  3042
Bakan Arslan’ýn Ýngiliz Armalý Montu ve Düþündürdükleri  2017-01-11  1616
Yaþam Tarzýna Müdahale Kavramý ve Tarihçesi  2017-01-09  4384
 2017-01-03  1877
Haydi, Kars’ým Yardým ve Vefa Vakti  2016-12-16  2294
Kutsiyet Atfettiðimiz Þahsiyet ve Deðerlerin Gerçek Yüzü!  2016-12-10  1306
Engelliler Haftasýnda Engellileri Hatýrlamak!  2016-12-06  766
Paralel Din!  2016-11-28  1334
Neden Aklýmýzý Kullanmayýp Kendimize Yük Ederiz.!  2016-11-16  1201
FETÖ Maðdurlarý ve Maðdur Edebiyatý Yapanlar  2016-11-12  1738
Vallahi billahi çok zor deðil  2016-11-03  14651
Bizde Vah Kars’ým Vah Diyoruz!  2016-10-27  7821
Cemaat ve Tarikat Gerçeði  2016-10-15  5296
Dilin Sebep Olduðu Afetler  2016-10-05  6663
Ýslami Terör ve Canlý Bomba Meselesi…  2016-09-20  11664
Gerçek Kurban Bayramý Nasýl Olmalý  2016-09-06  16435
Kurban Kredisi Ýle Kurban Kesilir mi?  2016-09-02  4283
Çok mu zor?  2016-08-26  6608
“Teröre Raðmen Korkmayacaðýz ve Yýlmayacaðýz”  2016-08-20  6318
Cumhurbaþkanýmýza -Liderimize Sahip Çýkalým  2016-08-15  4562
Darbe Giriþimine Direnenlere ‘Milli Ýradeyi Müdafaa Beraatý’ Verilsin  2016-08-11  1707
 2016-08-08  5188
Gülen Cemaatinin Hizmet Efsanesinden Terör Örgütüne Dönüþü..  2016-08-03  2889
“15 Temmuz Þehitlerinin Yasý Çabuk Bitti”  2016-08-01  1725
Sahte Mehdi’nin Ordusu Gerçek Halkýn Ordusuna Yenildi..  2016-07-28  3883
Paralelci Örgüt Tamam! Meridyencilere Dikkat!  2016-07-24  3631
Tanklara Geçit Vermeyen Kahraman Remzi Dede  2016-07-21  3437
KÝGS -MGS ve ESKS ve Sýnavlarýndan Haberi Olmayan Veliler…  2016-07-06  17720
Harakani Cami Külliyesine Yapýlan Ucube Tuvalete Tepkiler Çýð Gibi..  2016-06-23  19056
Ahlaksýz Moda ya Kurban Edilen Deðerlerimiz..  2016-06-22  1028
Siyasi Kýyým veya Siyasetin Þerri…  2016-06-01  9391
Ulaþtýrma Bakanýmýz Ýle Kars’ý Ortaçaðdan Kurtaralým  2016-05-25  3643
Engellilerin Önündeki Engelleri Kaldýrýn!  2016-05-13  7869
TaCizzz!  2016-05-07  7399
Çizmeli Kaymakamýn Çilesi ve Önlenemeyen Ýç Göç…  2016-05-02  5716
Kutlu doðumlar putlu doðumlara dönüþmesin  2016-04-27  2096
Laikliðin doðru tarifi  2016-04-27  818
Þehit Cenazelerine Gavur Marþý Zulmü!  2016-04-20  7634
Teröre Kurban Olanlar ve Terör Kurbaný Olanlar  2016-03-16  20890
Kitap Okuma Fukarasý Bir Milletin Süper Devlet Olma Hayali..  2010-03-14  1627
Bugün 8 Mart Karýlar Günü!  2016-03-09  7311
TOKÝ’nin Çaðdaþ Gece Kondularý  2016-02-25  9542
Ey Akýl Sahipleri! Kýsasta Sizin Ýçin Hayat Vardýr  2016-02-15  4353
Bodrum Kat Manzaralý Hastane Mescitleri…  2016-02-12  4002
Hýzlý Tüketiyoruz ve Hýzla Tükeniyoruz!  2016-02-09  1502
Kafkas Kartalý Þeyh Þamil  2016-02-05  1409
Devlet Kapýsý…  2016-02-02  2143
Ünlülerin Sapýk Ýsyaný! Ýdam Gelsin Yeter Ya..!  2016-01-29  1407
Dindar Gençlik mi Kindar Gençlik mi?  2016-01-22  1213
Kapitalist Yaþam Tarzý ve Ölen Ýnsanlýðýmýz  2016-01-19  1668
Gurur Kaynaðýmýz Murtaza Baþkan  2016-01-14  2579
Ne Olacak Þu Memleketin Hali!  2016-01-05  1787
Sarýkamýþ Þehitleri ve Milli Ruh Þoklamasý  2015-12-31  1405
On Soruda (Noel) Yýlbaþý Kutlamalarý  2015-12-28  1856
Adýna Örtü Denilen Ucube Þey  2015-12-24  1729
Ýdeolojik Nefretle Körelen Vicdanlar  2015-12-17  2289
Toplumu Anarþiye Sevk Eden 5 Sebep  2015-12-12  1449
Yeryüzü Öðretmeni Olabilmek Ýçin Gökyüzünün Öðrencisi Olmak Lazým  2015-11-24  13333
AKP Ýktidarýnda Kominist Yumruðu Yemek!  2015-11-19  1926
Ey Avrupa! Terörün Tadý Acýdýr…  2015-11-16  2497
680 Bin Liralýk Yolu Gördünüz mü?  2015-11-10  2773
Vekillerimize Açýk Mektup  2015-11-08  5100
Oyumu Hýrsýzlara Verdim!  2015-11-04  4050
Al-i Beytin Baþýna Gelen Feci Akýbetlerin Hikmeti!  2015-10-23  6916
Peygamberin Býraktýðý Ýki Kutsal Emanet Kuran ve Ehli Beyt!  2015-10-21  1376
Hastaneler derthanelere dönmesin…!  2015-10-14  1676
Türkiye Kimler Ýle Mücadele Ediyor…  2015-10-08  1491
Siz Kimin Kurbanýsýnýz…  2015-09-26  2046
Kürt Denilince Aklýma Gelenler…  2015-09-14  2888
Gerçek Þehitler ve Ötekiler…  2015-09-01  5084
Reyting ve sanat uðrunda din ve ahlak mahvediliyor  2015-08-27  1323
Torpilliye Baþ Üstüne Emredersin Vizesi Garibana Olmaz Hemþehrim Tarifesi  2015-08-27  772
Kars ve Çaðdaþ Çarpýk Yapýlaþmasý  2015-08-19  1028
PKK’nýn Kanlý Þanlý Tarihi  2015-08-12  2084
Belediye Baþkanýndan On Beþ Küçük Rica!  2015-08-03  6439
Kaldýrým ve Yol Ýþgalleri Nereye Kadar…  2015-08-03  879
Facebook Ýle Deðiþen ve Kaybolan Deðerlerimiz  2015-07-28  4223
Ýdam Cezasý Olmayan Adalet; Kör Topal ve Saðýrdýr  2015-07-24  1436
Baþý Ezilmeyen Terör Yýlaný Anarþi Ejderhasý Oldu  2015-07-24  869
Gaflet Otaðýnda Semizlenen Bedenler Aç Býrakýlan Ruhlar  2015-07-17  1943
Karanlýk Kalplere ve Huzursuz Ruhlara Bir Kandil Yakýn  2010-07-13  1078
Helal Kesim Ramazan ve Þeker Bayramý Kredileri  2015-07-09  1026
En Ýyi Müslüman Ölü Müslüman mýdýr?  2015-07-06  956
Oruç Tutanlar Saygý Bekliyor  2015-07-02  7551
Çýplak Veya Örtüsüz Gezmek Oruca Zarar Verir mi…?  2015-06-26  3124
Tüketici maðduriyetlerine kim dur diyecek?  2015-06-22  1238
Ramazan Gelmiþ..!  2015-06-18  1785
Mezuniyet Törenleri Rezalet Törenlerine Dönmesin  2015-06-15  3919
Çözüm Süreci Kimin Zaferi.!  2015-06-12  2186
Gýybet Etmeyin Dua Edin  2015-06-05  3730
Yuh-olojik, Oha-lojik ve Cüþ-olojik Adamlar…  2015-06-01  9728
12 Yýllýk Zorunlu Eðitimin Zorunlu Okuyamayan Çocuklarý  2015-05-26  12572
Kars’ýn Çözüm Bekleyen Öncelikli Sorunlarý (1)  2015-05-22  1671
‘Söz Verdik ve Yapýyoruz’  2015-05-15  3354
Din Adýna Yapýlmayacak Þeyler…  2015-05-13  2397
28 Mayýs’ta trilyonlar çöpe gidecek  2015-05-08  2191
Asgari Ücretliler Ýle Bir Ay Yaþamak…  2015-04-28  7853
Ýntiharý Etmek Çözüm ve Kurtuluþ mudur?  2015-04-24  7385
Kars gibi zayýf þehirlerle güçlü ve büyük Türkiye hayali kurmak  2015-04-22  961
Kutlu Peygamberi Sevmenin Ölçüsü Sünnetine Uymaktan Geçer  2015-04-20  21765
Ermeni Soykýrýmý Ýddialarý ve Kuru Gürültü Kýnamalarýmýz  2015-04-16  16190
Kars’ýn temizliðinden kim sorumlu!  2015-04-13  3108
Kadýn her yerde olmak zorunda mý?  2015-04-10  2477
Teröristin ruhuna Fatiha okumak!  2015-04-07  10637
Kusursuz Ýhmal Cinayetleri ve Kusurlu Adalet Sistemi…  2015-04-01  10828
Çanakkale geçilseydi acaba ne olurdu?  2015-03-21  19444
Köhne Þehrin Satlýk Lüks Daireleri  2015-03-18  14969
Peygambere Salavat Getirmenin Kýymet ve Ehemmiyeti  2015-03-17  6660
Toplumdaki Þiddet ve Cinayetlerin Nedenleri…  2015-03-10  9290
Kadýna Þiddet ve Peygamberin Eþine Olan Kördüðüm Aþký  2015-03-10  946
Batýnýn Laboratuvarlarýnda Üretilen Ýslami Terör Örgütleri  2015-03-02  1943
Siyasetin Beþ Denklemi ve Kars’ýn Kaderi  2015-02-27  1503
Çýlgýn Projeler ve Kars’ta Yaþamanýn Aðýr Bedeli  2015-02-25  3883
Kötü ve Olumsuz Düþünceler Yüz Verdikçe Azgýnlaþýp Baþa Bela Olur  2015-02-22  1733
Özgecan’ ýn Katliam Karesinde ki Görünmeyen Suçlular  2015-02-18  5005
Her Þeyde Bir Hayýr Var mýdýr?  2015-02-16  6780
Sigortalý olmak karýn doyurur mu?  2015-02-12  11780
Ümitsizlik Hayatýn Katili Mutluluðun Düþmanýdýr…  2015-01-28  14841
Radikal Ýslam Terörü, Ýslamfobia ve Ilýmlý Ýslam Projesi  2010-01-23  3336
Parasal Zenginliðimiz Arttýkça Duygusal Fakirliðimizde Artýyor  2015-01-21  2036
12 Milyon Ölü Müslüman 12 Ölü Hristiyan Etmiyor  2015-01-19  1875
Öfkeyle Kalkan Cinayet ve Piþmanlýkla Oturur  2015-01-19  767
Huzur Aranan Çaðdaþ ve Medeni Týmarhaneler…  2015-01-16  3928
Duanýn Sýrrýný Anlayan Ýstemenin Esrarýna Vakýf Olur  2015-01-13  4852
Toplam [ 141 ] adet yazarn yazs listeleniyor

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır