KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MUHAMMED ÞAML KAKçA

  Muhammed Þamil Kakça

           tahkikk@gmail.com
Yazs  Tarih  Hit
Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü!  2017-11-09  139
Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler!  2017-10-05  2934
Moritanya Ýzlenimlerim  2017-09-18  65
Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim  2017-08-29  3094
Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor  2017-08-06  20687
15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn!  2017-07-17  1920
Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri!  2017-07-11  3756
‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe  2017-06-30  6405
Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar  2017-06-27  516
Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!  2017-06-11  1102
16 Nisan Sonrasý Yarýnlarýmýz Bugünlerimizden Güzel Olacak  2017-04-15  225
Ya Millet Baþa Ya Kuzgun Leþe  2017-04-11  255
Evet’den Beklentilerim ve Otuz Gerekçem  2017-04-03  25767
Herkes Ona Düþman  2017-03-26  8358
Bu Nasýl Bir þehir?  2017-03-18  8623
Anadolu Halký Rahatsýz NOKTA!  2017-02-27  29323
Sonsuzluk Ýçin Yaratýlan Ýnsanýn Her Aný Kýymetlidir  2017-02-23  11159
Biz Baþka Milletlere Benzemeyiz!  2017-01-16  3014
Bakan Arslan’ýn Ýngiliz Armalý Montu ve Düþündürdükleri  2017-01-11  1612
Yaþam Tarzýna Müdahale Kavramý ve Tarihçesi  2017-01-09  4377
 2017-01-03  1871
Haydi, Kars’ým Yardým ve Vefa Vakti  2016-12-16  2287
Kutsiyet Atfettiðimiz Þahsiyet ve Deðerlerin Gerçek Yüzü!  2016-12-10  1299
Engelliler Haftasýnda Engellileri Hatýrlamak!  2016-12-06  758
Paralel Din!  2016-11-28  1324
Neden Aklýmýzý Kullanmayýp Kendimize Yük Ederiz.!  2016-11-16  1193
FETÖ Maðdurlarý ve Maðdur Edebiyatý Yapanlar  2016-11-12  1727
Vallahi billahi çok zor deðil  2016-11-03  14638
Bizde Vah Kars’ým Vah Diyoruz!  2016-10-27  7814
Cemaat ve Tarikat Gerçeði  2016-10-15  5289
Dilin Sebep Olduðu Afetler  2016-10-05  6553
Ýslami Terör ve Canlý Bomba Meselesi…  2016-09-20  11656
Gerçek Kurban Bayramý Nasýl Olmalý  2016-09-06  16418
Kurban Kredisi Ýle Kurban Kesilir mi?  2016-09-02  4276
Çok mu zor?  2016-08-26  6603
“Teröre Raðmen Korkmayacaðýz ve Yýlmayacaðýz”  2016-08-20  6315
Cumhurbaþkanýmýza -Liderimize Sahip Çýkalým  2016-08-15  4555
Darbe Giriþimine Direnenlere ‘Milli Ýradeyi Müdafaa Beraatý’ Verilsin  2016-08-11  1706
 2016-08-08  5174
Gülen Cemaatinin Hizmet Efsanesinden Terör Örgütüne Dönüþü..  2016-08-03  2879
“15 Temmuz Þehitlerinin Yasý Çabuk Bitti”  2016-08-01  1717
Sahte Mehdi’nin Ordusu Gerçek Halkýn Ordusuna Yenildi..  2016-07-28  3876
Paralelci Örgüt Tamam! Meridyencilere Dikkat!  2016-07-24  3627
Tanklara Geçit Vermeyen Kahraman Remzi Dede  2016-07-21  3428
KÝGS -MGS ve ESKS ve Sýnavlarýndan Haberi Olmayan Veliler…  2016-07-06  17719
Harakani Cami Külliyesine Yapýlan Ucube Tuvalete Tepkiler Çýð Gibi..  2016-06-23  19051
Ahlaksýz Moda ya Kurban Edilen Deðerlerimiz..  2016-06-22  1022
Siyasi Kýyým veya Siyasetin Þerri…  2016-06-01  9383
Ulaþtýrma Bakanýmýz Ýle Kars’ý Ortaçaðdan Kurtaralým  2016-05-25  3638
Engellilerin Önündeki Engelleri Kaldýrýn!  2016-05-13  7864
TaCizzz!  2016-05-07  7393
Çizmeli Kaymakamýn Çilesi ve Önlenemeyen Ýç Göç…  2016-05-02  5711
Kutlu doðumlar putlu doðumlara dönüþmesin  2016-04-27  2092
Laikliðin doðru tarifi  2016-04-27  811
Þehit Cenazelerine Gavur Marþý Zulmü!  2016-04-20  7631
Teröre Kurban Olanlar ve Terör Kurbaný Olanlar  2016-03-16  20886
Kitap Okuma Fukarasý Bir Milletin Süper Devlet Olma Hayali..  2010-03-14  1623
Bugün 8 Mart Karýlar Günü!  2016-03-09  7307
TOKÝ’nin Çaðdaþ Gece Kondularý  2016-02-25  9536
Ey Akýl Sahipleri! Kýsasta Sizin Ýçin Hayat Vardýr  2016-02-15  4341
Bodrum Kat Manzaralý Hastane Mescitleri…  2016-02-12  3996
Hýzlý Tüketiyoruz ve Hýzla Tükeniyoruz!  2016-02-09  1498
Kafkas Kartalý Þeyh Þamil  2016-02-05  1404
Devlet Kapýsý…  2016-02-02  2139
Ünlülerin Sapýk Ýsyaný! Ýdam Gelsin Yeter Ya..!  2016-01-29  1399
Dindar Gençlik mi Kindar Gençlik mi?  2016-01-22  1204
Kapitalist Yaþam Tarzý ve Ölen Ýnsanlýðýmýz  2016-01-19  1660
Gurur Kaynaðýmýz Murtaza Baþkan  2016-01-14  2574
Ne Olacak Þu Memleketin Hali!  2016-01-05  1777
Sarýkamýþ Þehitleri ve Milli Ruh Þoklamasý  2015-12-31  1399
On Soruda (Noel) Yýlbaþý Kutlamalarý  2015-12-28  1849
Adýna Örtü Denilen Ucube Þey  2015-12-24  1720
Ýdeolojik Nefretle Körelen Vicdanlar  2015-12-17  2285
Toplumu Anarþiye Sevk Eden 5 Sebep  2015-12-12  1445
Yeryüzü Öðretmeni Olabilmek Ýçin Gökyüzünün Öðrencisi Olmak Lazým  2015-11-24  13300
AKP Ýktidarýnda Kominist Yumruðu Yemek!  2015-11-19  1920
Ey Avrupa! Terörün Tadý Acýdýr…  2015-11-16  2489
680 Bin Liralýk Yolu Gördünüz mü?  2015-11-10  2767
Vekillerimize Açýk Mektup  2015-11-08  5086
Oyumu Hýrsýzlara Verdim!  2015-11-04  4040
Al-i Beytin Baþýna Gelen Feci Akýbetlerin Hikmeti!  2015-10-23  6909
Peygamberin Býraktýðý Ýki Kutsal Emanet Kuran ve Ehli Beyt!  2015-10-21  1372
Hastaneler derthanelere dönmesin…!  2015-10-14  1671
Türkiye Kimler Ýle Mücadele Ediyor…  2015-10-08  1482
Siz Kimin Kurbanýsýnýz…  2015-09-26  2043
Kürt Denilince Aklýma Gelenler…  2015-09-14  2882
Gerçek Þehitler ve Ötekiler…  2015-09-01  5083
Reyting ve sanat uðrunda din ve ahlak mahvediliyor  2015-08-27  1316
Torpilliye Baþ Üstüne Emredersin Vizesi Garibana Olmaz Hemþehrim Tarifesi  2015-08-27  769
Kars ve Çaðdaþ Çarpýk Yapýlaþmasý  2015-08-19  1025
PKK’nýn Kanlý Þanlý Tarihi  2015-08-12  2079
Belediye Baþkanýndan On Beþ Küçük Rica!  2015-08-03  6436
Kaldýrým ve Yol Ýþgalleri Nereye Kadar…  2015-08-03  873
Facebook Ýle Deðiþen ve Kaybolan Deðerlerimiz  2015-07-28  4218
Ýdam Cezasý Olmayan Adalet; Kör Topal ve Saðýrdýr  2015-07-24  1433
Baþý Ezilmeyen Terör Yýlaný Anarþi Ejderhasý Oldu  2015-07-24  862
Gaflet Otaðýnda Semizlenen Bedenler Aç Býrakýlan Ruhlar  2015-07-17  1938
Karanlýk Kalplere ve Huzursuz Ruhlara Bir Kandil Yakýn  2010-07-13  1071
Helal Kesim Ramazan ve Þeker Bayramý Kredileri  2015-07-09  1017
En Ýyi Müslüman Ölü Müslüman mýdýr?  2015-07-06  950
Oruç Tutanlar Saygý Bekliyor  2015-07-02  7546
Çýplak Veya Örtüsüz Gezmek Oruca Zarar Verir mi…?  2015-06-26  3117
Tüketici maðduriyetlerine kim dur diyecek?  2015-06-22  1233
Ramazan Gelmiþ..!  2015-06-18  1782
Mezuniyet Törenleri Rezalet Törenlerine Dönmesin  2015-06-15  3913
Çözüm Süreci Kimin Zaferi.!  2015-06-12  2179
Gýybet Etmeyin Dua Edin  2015-06-05  3722
Yuh-olojik, Oha-lojik ve Cüþ-olojik Adamlar…  2015-06-01  9724
12 Yýllýk Zorunlu Eðitimin Zorunlu Okuyamayan Çocuklarý  2015-05-26  12568
Kars’ýn Çözüm Bekleyen Öncelikli Sorunlarý (1)  2015-05-22  1668
‘Söz Verdik ve Yapýyoruz’  2015-05-15  3348
Din Adýna Yapýlmayacak Þeyler…  2015-05-13  2391
28 Mayýs’ta trilyonlar çöpe gidecek  2015-05-08  2186
Asgari Ücretliler Ýle Bir Ay Yaþamak…  2015-04-28  7846
Ýntiharý Etmek Çözüm ve Kurtuluþ mudur?  2015-04-24  7379
Kars gibi zayýf þehirlerle güçlü ve büyük Türkiye hayali kurmak  2015-04-22  957
Kutlu Peygamberi Sevmenin Ölçüsü Sünnetine Uymaktan Geçer  2015-04-20  21755
Ermeni Soykýrýmý Ýddialarý ve Kuru Gürültü Kýnamalarýmýz  2015-04-16  16184
Kars’ýn temizliðinden kim sorumlu!  2015-04-13  3104
Kadýn her yerde olmak zorunda mý?  2015-04-10  2473
Teröristin ruhuna Fatiha okumak!  2015-04-07  10629
Kusursuz Ýhmal Cinayetleri ve Kusurlu Adalet Sistemi…  2015-04-01  10825
Çanakkale geçilseydi acaba ne olurdu?  2015-03-21  19441
Köhne Þehrin Satlýk Lüks Daireleri  2015-03-18  14966
Peygambere Salavat Getirmenin Kýymet ve Ehemmiyeti  2015-03-17  6653
Toplumdaki Þiddet ve Cinayetlerin Nedenleri…  2015-03-10  9277
Kadýna Þiddet ve Peygamberin Eþine Olan Kördüðüm Aþký  2015-03-10  938
Batýnýn Laboratuvarlarýnda Üretilen Ýslami Terör Örgütleri  2015-03-02  1940
Siyasetin Beþ Denklemi ve Kars’ýn Kaderi  2015-02-27  1502
Çýlgýn Projeler ve Kars’ta Yaþamanýn Aðýr Bedeli  2015-02-25  3882
Kötü ve Olumsuz Düþünceler Yüz Verdikçe Azgýnlaþýp Baþa Bela Olur  2015-02-22  1730
Özgecan’ ýn Katliam Karesinde ki Görünmeyen Suçlular  2015-02-18  5004
Her Þeyde Bir Hayýr Var mýdýr?  2015-02-16  6775
Sigortalý olmak karýn doyurur mu?  2015-02-12  11770
Ümitsizlik Hayatýn Katili Mutluluðun Düþmanýdýr…  2015-01-28  14831
Radikal Ýslam Terörü, Ýslamfobia ve Ilýmlý Ýslam Projesi  2010-01-23  3330
Parasal Zenginliðimiz Arttýkça Duygusal Fakirliðimizde Artýyor  2015-01-21  2033
12 Milyon Ölü Müslüman 12 Ölü Hristiyan Etmiyor  2015-01-19  1870
Öfkeyle Kalkan Cinayet ve Piþmanlýkla Oturur  2015-01-19  761
Huzur Aranan Çaðdaþ ve Medeni Týmarhaneler…  2015-01-16  3924
Duanýn Sýrrýný Anlayan Ýstemenin Esrarýna Vakýf Olur  2015-01-13  4839
Toplam [ 141 ] adet yazarn yazs listeleniyor

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır