KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

FARUK OCAK

  Faruk OCAK

           farukocak@mynet.com
Yazısı  Tarih  Hit
Ötekileþtirme!  2017-11-07  509
Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz  2017-09-05  3966
Eriþebilirlilik  2011-03-26  30502
Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik  2017-06-29  10670
Farklý Bir Mevsim: Empati  2017-05-20  2126
Tarihimizde Engelliler  2017-05-06  693
Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk  2017-04-29  747
Ýnanmak mý, güvenmek mi?  2017-04-15  201
Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz?  2017-04-03  29846
Engelli Annesi ve Sosyal Destek  2017-03-26  8212
Çanakkale Zaferi Ne Anlatýr  2017-03-17  8113
Ey Kahraman Türk Kadýný  2017-03-04  23796
Empatik Komþu Ötekileþtirme  2017-02-15  19156
Sosyal Uyum ve Engellilerle Yaþamak  2017-01-22  1773
Hayatýn Anlamý Bakýþlarda Saklýdýr!  2017-01-11  3290
Sarýkamýþ  2016-12-26  5698
Çaresizliðin Çaresi Olsaydý…  2016-12-19  2355
Ýnsan Haklarý  2016-12-10  3003
Ömür Boyu Mahkûmiyet  2016-11-29  1880
Engelli Bireyin Psikolojik Savaþý  2016-11-14  2169
Ýmtihan Dünyasý  2016-11-04  17498
Þehrim…  2016-10-29  11740
Gerçek ve Acý: Sýnýfta Kaldýk  2016-10-24  9347
Isýrmýyoruz, Korkmayýn!  2016-09-29  12711
Eðitimde Tekerlek  2016-09-16  14283
Bayram Hikayesi  2016-09-05  12775
Engellilerin Sorunlarýný Ne Kadar Biliyoruz?  2016-08-22  11716
Saðduyulu olmak…  2016-08-06  11851
Toplumsal Eþitlik  2016-07-12  23712
Hoþ Geldin Empatim…  2016-06-03  34916
Önyargýmýz ve Biz  2016-05-26  4472
Empati lütfen!...  2016-05-04  14600
Empati Günü veya Engel Olmamak  2016-04-11  15361
Bir ve Beraber Yaþam…  2016-03-26  10602
Engelli Kadýnlar ve Ayrýmcýlýk  2016-03-10  24553
Dünya Ahiret Kardeþimsin  2016-02-25  14333
Engelli Yaþam  2016-02-10  12462
Muhtaçlýk kriterleri deðiþmeli  2016-02-02  2722
80’li Yýllarda Öðrenciydik...  2016-02-01  1240
Ýnsanca Yaþama Hakký…  2016-01-15  4007
Yeni yýl hayali…  2015-12-17  5667
Engel Benim  2015-12-02  3463
Engellilerle Ýletiþim  2015-11-20  11220
Kars’ta Engelli Olmak…  2015-11-03  12544
Bizim Mücadelemiz  2015-10-18  31704
Engellilere Yönelik Ayrýmcýlýk  2015-09-30  3110
Birlikte Yaþama Kültürü  2015-09-15  3909
“Biz” ve “Ötekiler”  2015-08-18  7960
Engelliler ve Siz  2015-07-21  12557
Engelliler Ýçin Ýndirimler  2015-07-02  4744
Ýmtihan Dünyasý  2015-06-09  26400
Siz Önemlisiniz  2015-05-18  38791
Hayaldeki Engelsiz Þehir…  2015-05-06  6890
Anne Sevgisi  2015-04-27  14053
Kutlu Doðumla Gelen Engelli Dostu 3  2015-04-11  12071
Yaþamýn Farklý Penceresi  2015-04-01  28210
21 Nedir?  2015-03-22  16126
Çanakkale…  2015-03-15  19423
Kadýna Þiddet  2015-03-05  10836
Sevgili Þehrim  2015-02-13  21224
Hoþgörü  2015-02-04  15328
Engelli Kavramý  2015-01-26  19541
Þehrim Dert Taþým  2015-01-12  10038
Sarýkamýþ’ta Kýrmýzý Kristal  2015-01-01  7673
Yýlbaþý Geliyor…  2014-12-16  15798
Çaðdaþlýk ve Engelli Olmak!  2014-12-05  6688
Deðiþimin Gençliði  2014-11-25  8918
Sokak Lambasý  2014-11-17  4174
Kullanma kýlavuzu  2014-11-01  3732
Ben duygusu mu? Bencillik mi?  2014-10-15  8467
Kim engelli kim kurban?  2014-10-01  12298
Hayatý Tüketmek mi, Yaþamak mý.?  2014-09-15  12760
Neden Hep Tomografi (2)  2014-08-19  17857
Neden Hep Tomografi  2014-08-06  4878
Erdem Ýnsan Düzen  2014-07-20  5491
Nasýl Ýnsan  2014-07-03  5369
Engellilerde Din Eðitiminin Önemi  2014-06-11  8740
Engelli bireylerle nasýl iletiþim kurmalýyýz?  2014-05-29  4970
Gençlik Sorunlarý  2014-05-18  3023
Engelli Annesi  2014-05-06  5655
Sokak Çocuklarý  2014-04-22  9805
Kutlu Doðumla Gelen Engelli Dosttu2  2014-04-13  6934
Engelli toplumsal bakýþ  2014-04-02  8555
Belediye baþkan adaylarýna mektup  2014-03-14  8192
Kadýn Olmak Mý? Engelli Kadýn Olmak Mý?  2014-02-24  13905
Mobing ve Engelliler  2014-02-10  17085
Her Ýnsan Bir Deðerdir  2014-01-27  20041
Kurak Gönüller  2014-01-17  17971
Sessiz çýðlýklarýyla sesleniyor Sarýkamýþ  2010-01-02  14617
Yeni yýl derken…  2013-12-25  10170
3 Aralýk Ne Anlattý?  2013-12-15  12776
Eþit yaþamak için  2013-12-01  19097
Nasýl Ölmek  2013-11-15  18404
Ýmtihan dünyasý  2013-11-08  20194
Adam yerine konmak  2013-09-22  12984
Karþýndaki olabilmek  2013-09-10  11578
Umudun intiharý!!!  2013-08-28  11842
Engellere kelebek etkisi düþünceler  2013-08-13  16244
Engelsiz yaþam  2013-07-18  23425
Sokak çocuklarý  2013-06-20  11056
En Büyük Engel Düþüncede ve Yürekte Olan Engellerdir  2013-05-31  10147
Engellemeler Yüzünden Yaþamayý Unutan Engelliler  2013-05-10  7924
Sensiz Sessizliðimde Þehrim  2013-04-29  8989
Kutlu doðumla gelen engelli dostu  2013-04-16  6689
2 Nisan, Otizm Farkýndalýk Günü...  2013-04-01  7023
21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü  2013-03-19  6492
Engelli Doðum, Kürtaj ve Yaþama Hakký  2013-03-06  10337
Ýnsanýz iþte karþýmýzdaki gibi  2013-02-01  9946
Ben engelli deðilim…  2013-01-14  9885
Engelliler Nazlý Kullar  2013-01-03  9432
Engellilik ilahi ceza mý?  2012-12-20  7337
3 Aralýk’a farklý bir bakýþ  2012-12-04  6701
Mahalle Çocuklarý  2012-11-21  7038
Ön Yargý  2012-11-13  11199
Haddimi aþtýysam senin için  2012-10-27  9783
Engellileri Düþünüyor musunuz?  2012-10-09  7857
Sosyal Bir Ýnsan Nasýl Olunur?  2012-09-24  15363
Her Þeye Raðmen…  2012-09-09  10291
Vahim olan, insanýn sakat olmasý deðil, düzenin sakat olmasýdýr!  2012-08-27  4189
Bakmak, görmek, fark etmek  2012-08-24  5094
Büyük proje büyük adaletsizlik!  2012-08-05  7551
Ýçimizdeki Öteki  2012-07-26  2363
Engellileri Ötekileþtirmeden Birlikte Yaþamak  2012-07-09  5315
Engellilerle yaþamak için iþ uzatmalara kaldý…  2012-06-21  5382
Toplumda var olmak  2012-06-11  3029
Toplumda saygýnýn önemi  2012-05-23  25330
Engelliler Haftasý  2012-05-09  10990
Engelsiz Toplumda Engelli Olmak  2012-04-25  12657
Engeli istihdamýnýn önemi  2012-04-07  13333
Nerde Kaldý Hoþgörümüz  2012-03-28  3429
Engelli ve(ya) Engellenmiþ Kadýnlar  2012-03-07  4615
Kentsel Yoksulluk ve Gençlik  2012-02-15  4645
Ben, aslýnda ben iken ...  2012-01-30  4077
Güle güle gözüm abim, güle güle!  2012-01-19  4097
Engelliler ve Pencere  2012-01-13  2890
Umudun Adý Yeni Yýl  2011-12-29  4081
Sakatlýk ve engellilik durumlarýnda erken teþhisin gerekliliði  2011-12-15  4105
Umut Yolcularý  2011-11-28  3481
Engelliler ve Çevre Ýliþkisi  2011-11-13  4550
Sistemin dýþýna itilen engelliler  2011-10-31  2857
Engelliler Empati ve Siz  2011-10-15  4804
Þehir içi ulaþým ve trafik  2011-09-28  5370
Kaynaþtýrma eðitimi2  2011-09-15  4544
Kaynaþtýrma eðitimi – 1  2011-08-31  7463
Hayaldeki Engelsiz Þehir  2011-08-16  5421
Engelliler ve Ramazan  2011-08-01  4181
Toplumun Engellilere Bakýþý  2011-07-17  4682
Berat ver Ey Allah'ým  2011-07-15  2755
Burasý Yalnýzlýk Ülkesi, Bizim Ülkemiz…  2011-06-30  7488
Engelsiz engellilere  2011-06-14  5305
Bizi Çýldýrtmak Ýçin-3  2011-05-27  4966
Bizi çýldýrtmak için (2. Bölüm)  2011-05-15  4666
Engellileri Çýldýrtmak Ýçin Bölüm 1-  2011-05-02  5538
Seçimler ve Engelliler  2011-04-11  6461
Engellilerin Öznel Yaþam Koþullarý…  2011-03-31  10063
Engellilerin Nesnel Yaþam Koþullarý…  2011-03-20  9011
Çanakkale bizim  2011-03-18  3002
Engellilerin yaþam kalitesi  2011-02-13  9136
Ya Engelsizsiniz Ya Engel Siz Siniz..  2011-01-27  4084
Engellilerin Ýnsanca Yaþama Haklarý…  2011-01-19  7596
Engellenen Dostuma (Kars’ýma)…  2011-01-05  7047
Yeni yýl hedefinizi belirlediniz mi?  2010-12-30  3469
Zihin Engelliler ve Özellikleri  2010-12-26  6518
Engellilerde Rehabilitasyon…  2010-12-13  11633
Damardan verilmiþ bir güçtür öðretmen olmak  2010-11-23  4061
Engellilerin Topluma Bakýþý  2010-11-07  5719
Toplumumuzda Engelliye Bakýþ Açýsý  2010-10-25  8145
Kars’ta engelli ve yoksul olmak  2010-10-02  7626
Engellilerde Eðitimin Önemi...  2010-09-15  4316
Engellilerde Sosyal Hizmetlerin Rolü  2010-08-29  3413
Engellilerin Hukuki Haklarý ve Anayasa Paketi (2)  2010-08-15  5289
Engellilerin Hukuki Haklarý ve Anayasa Paketi (1)  2010-08-03  5532
Engelli sorunlarý önemsenmiyor mu?  2010-07-09  286555
Engelli Çocuk Doðumlarý Ve Akraba Evliliði…  2010-06-27  7094
ENGELLÝ ÇOCUKLA YAÞAMAK  2010-06-13  2880
Engellilerde Sporun önemi…  2010-06-01  12854
Yaþadýðýnýz hayatta engellilerde var…  2010-05-20  5842
Toplam [ 177 ] adet yazarın yazısı listeleniyor

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Ciritte heyecanlı anlar
Ciritte heyecanlı anlar
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır