KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PROF. DR. AL OSMAN ENGÝN

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

           aosmanengin@gmail.com
Yazs  Tarih  Hit
Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!..  2017-11-04  1872
Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler!  2017-10-20  1138
Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!..  2017-10-01  40
Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!..  2017-08-20  3173
15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti  2017-07-17  18176
Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler…  2017-06-25  7016
Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!..  2017-05-19  198
Neye Evet Neye Hayýr!..  2017-03-19  41717
Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse!  2017-02-19  46870
Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri  2017-02-04  923
Rus Büyükelçisine Yapýlan Menfur Saldýrýnýn…  2016-12-27  3915
Neler Yapmalý…  2016-12-20  1850
Hain ve kalleþ terör saldýrýlarýnýn acýsýný içimize gömerken Halep’te yakýlan ateþin közü yüreðimizi daðladý!..  2016-12-16  411
Açýk terör sisteminin hedef odaklý girdileri!..  2016-12-13  518
Harakani Sofrasýnda Herkesin Yerini Almasýný Saðlamamýz Gerekiyor  2016-09-01  35328
Darbe Sonrasýnýn Artçý Dalgalar  2016-08-15  12378
Rüzgâr Ekenlerin Biçtiði Fýrtýnalarýn Býrakýldýðý Gebeliklerin Doðum Sancýlarý!..  2016-08-06  2550
15 Temmuz Gecesi Püskürtülen Karanlýk Kalkýþmanýn Sivil Ayaklarý Dolaþýyor!..  2016-08-03  1303
15 Temmuz Gecesi Püskürtülen Karanlýk Kalkýþmanýn Sivil Ayaklarý Dolaþýyor!..  2016-07-30  3276
Ali Osman Engin’in Gündem Yazýsý  2016-07-25  4272
Vatan millet düþmaný hain darbecilerin tüm farklýlýklarý içine alan büyük Türk milletinden yedikleri iflah olmaz darbeler  2016-07-20  4487
Ermeni tasarýsý ile yeni baðlamsal zýt koþullandýrmalar  2016-06-04  35530
Yerelleþme görüntülü çýkar oyunlarýyla teröre altyapý oluþturma ve Türksüz Osmanlýcýlýk oyunlarý!  2016-05-22  3353
Son terör saldýrýsý üzerinden içeriyi ve dýþarýyý yeniden okumak!  2016-03-17  28752
Kadýn ailenin sigortasýdýr yanarsa karanlýklar kaçýnýlmaz olur!..  2016-03-10  6175
ABD’nin YPG/PKK’ya Desteði Üzerine  2016-03-06  2551
Batý Hýristiyan Kulübünün Çatýþtýran ve Yok Edici Medeniyet Anlayýþýna Karþý Ýslâm Anlayýþýnýn Yaþatýcý, Birleþtirici ve Koruyucu Medeniyet Anlayýþý  2016-02-29  2836
Batý aydýnlanmasýnda Türk imgesi  2016-02-15  6683
Teyo Pehlivanla Dirgen Kemal’in Kars hatýralarý!  2016-02-02  4882
Yaþadýðýmýz her olaya, küresel paydaþlarý boyutuyla bakmak zorundayýz!  2016-01-25  1216
“Aydýnlatmak için yanmak gerekir…”  2016-01-20  1732
Kafkas Üniversitesi Küresel Bir Dünya Üniversitesi Olmaya Çalýþýyor  2016-01-16  1982
Nizamý alem ülküsünün aradýðý þahsiyetin kapitalist sistem içerisinde geçirdiði birey olma buhranlarý!..  2016-01-10  1498
Kar Beyazý Kan Aðlayan Sarýkamýþ!..  2016-01-04  1251
Terörün beslediði zehirli sarmaþýklara dolaþan çocuklar!..  2016-01-02  991
Terör Ýhanetinin Sabýr Sýnýrlarý…  2015-12-26  1709
Ortadoðu Coðrafyasýna Kurulan Satranç Tahtasýnýn Doðal Oyun Kurucusu Türkiye Olacaktýr  2015-12-21  2391
Rus ateþiyle Ýran suyunun dansý!..  2015-12-10  1660
Yakýn Çevremizde Olup Bitenler Ve Düþürülen Rus Uçaðýna Takýlý Maskelerin Düþüþü  2015-12-05  928
Rusya - Ýran Ýliþkilerinin Körüklediði Vahim Geliþmelerin Geri Dönüþü  2015-11-29  2809
Terör ve Sistematik Dengeler Sosyolojisi  2015-11-14  4999
Ýmanýna ve aklýna sýðýnanlarla inadýna ve þeytanlarýna sýðýnanlarýn farký!...  2015-09-17  4334
Devlet sabrýnýn sýnýrlarý ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüðü  2015-08-30  3112
Þu ana kadar yapýlan tanýmlar ÝÞÝD’in sadece ne olmadýðýnýn tanýmlarýdýr!..  2015-08-01  8429
“…Civan mertler!..”  2015-04-29  51367
Ýki Yanlýþ Bir Doðru Etmediði Yerde Doðruyu Aramak  2015-04-19  27910
Farklýlýklar hoþgörü ve toleransý getirirken aynýlýklar ve benzerlikler çatýþtýrýyor!  2015-03-14  26180
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatýlan Horoz ve Tilki Hikayesi!  2015-02-20  10830
Charlýe Hebdo’dan Sonra Olmasý Beklenenler  2015-02-14  10627
Fransa’da Yaþanan Katliamýn Arkasýnda Olanlar  2015-01-18  20692
Charlýe Hebdo – Karikatür – Ýnfaz  2015-01-10  4537
Taraflarýn Kontrol Edilemeyen Beþeri Öfke Þiddet ve Hiddetleri Arasýnda Kaybedilen Ýnce Ayrýntý Okumalarý  2014-12-26  8160
Ýsrail, Mescidi Aksa ve Farklý Ýsrailiyatlar!..  2014-12-10  6246
Rektörlük Seçimi ve Yaratýlmasý Gereken Algýya Duyulan Ýhtiyaç  2014-11-20  2996
Cumhurbaþkanlýðý Sarayýný kafalarýnýn içerisine sarýp sarmalayýp serenler!..  2014-11-15  1545
Çanakkale nedir? Ne deðildir?  2014-03-17  49028
Yeni toplumsal düzen ve yapýnýn temel deðiþkenleri;  2014-02-17  15003
Gündem altýna gizlenen ve gündem kamuflajlý gündemler  2014-01-29  12159
Zemheri Ayazýnda Yanarak Milletinin Ufkunu Aydýnlatanlar  2014-01-03  16250
Gündemi bugünden düne doðru analiz ederken uzlaþma çabalarýnýn arkaplânýnda kalan yeni çatýþma alanlarýna ekilen nifak tohumlarý  2013-12-10  11172
Prof. Dr. Yunus Kýlýç hocayla Kars’ýn yeni politik vizyonu ve dünyaya açýlan yeni pencereler  2013-11-14  12588
Allah korusun zývanadan çýkmak üzereyiz!  2013-10-07  22950
...Üniversite-i Ortadoðu!..  2013-09-07  13071
Suriye’de Tekrarlanan Kimyasal Silah Oyunu  2013-08-31  4244
Bir bilenin pir yanýldýðý gibi çok bilenler de çok yanýlacaklar!..  2013-08-21  8342
Dil Kültür Siyaset Ve Medya Ýliþkisi  2013-08-11  10034
Cenab-ý Allah gönderdiði en son dininin koruyucusudur  2013-07-06  13395
Gezi parký olaylarý ile Avrupa Birliði arasýnda gidip gelen yansýma okumalarý!..  2013-06-28  1786
Gidiþat Ýyi Deðildir, Tüm Kesimleri Ýtidalli Olmaya ve Aklýselime davet Ediyorum  2013-06-15  1806
Dirgen Kemal’in Dirgenleri  2013-06-03  8820
Akiller ve Arifler  2013-05-26  5517
Toplum Mühendisliði Proje Okur Yazarlýðý ve Teyo Pehlivan’ýn Anayasa Yorumu  2013-04-30  7791
Hergün yeniden kestirilen gelecekle Teyo Pehlivan’ýn hayaline gelenler ve gelemeyenler!..  2013-04-19  5060
Kars Ýli Kapsamýnda Eðitim ve Öðretim Alanýndaki Sevindirici Geliþmeler  2013-04-08  3312
WIKILEAKS ve yeni dünya düzeninin düzenbazlarýnýn biliþsel (Congnýtýve) siyasi stratejileri ve Teyo Pehlivandan tüyolar  2013-03-29  3302
Zamanýn ruhu deðiþti Teyo imdada eriþdi  2013-03-17  5990
Ýlköðretimden Üniversiteye gençlik nereye gidiyor?.. Teyo duruma ne diyor!..  2013-03-12  2977
Gündem Analizi  2013-03-04  10221
Yeni Gündem Analizi ve Teyodan Mana Özi  2013-02-26  4370
Zemheri ayazýnda yanarak milletinin ufkunu aydýnlatanlar  2013-02-22  3101
Toplam [ 80 ] adet yazarn yazs listeleniyor

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır