GÜNCEL Haber Girişi : 01 Mart 2021 23:55

KVKK Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

KVKK Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

KVKK Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Av. Burcu Soylu Yazdı:

               Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, Kanun bu verileri " Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir." şeklinde tanımlamıştır. Yani bu veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete sebep olabilecek nitelikteki verilerdir.  Bu nedenle diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Kanun bu verilere daha fazla bir önem vermekte ve bu veriler için farklı düzenlemeler getirmektedir.

               Kanunda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda belirlenmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf  ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. Anlaşıldığı üzere özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak kanun buna da istisna getirmiştir. KVKK m.6'ya göre    "Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır."

KVKK m.11'e göre  ilgili kişi,veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili fıkralar uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Ayrıca kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, yukarıda sayılan diğer haklar konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

İlgili kişinin kurula şikayet edebilmesi için veri sorumlusuna yaptığı başvurunun  reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi gerekmektedir.  İlgili kişi veri sorumlusuna başvurmadan Kurula şikayette bulunamaz. Veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikayet tarihinden itibaren altmış günlük süre geçmişse idari yargıda dava açma süresi başlamış olacaktır.

Yukarıda bahsedilenler doğrultusunda hak kaybına uğramamak ve sağlıklı bir süreç izleyebilmek için işin uzmanından yardım alınmalıdır.

Kalın sağlıcakla...

Av. Burcu SOYLU

Instagram :soylu_hukuk

Twitter     :@Soylu_Hukuk

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.